ROK 1940

15. ledna 1940 vydalo ústředí ČOS upozornění na nařízení zemských prezidentů v Praze a Brně: "Zemští prezidenti v Čechách a na Moravě vydali v těchto dnech nařízení, jímž se spolkům v důsledku ústavních změn zakazuje užívati názvů, upomínajících na státoprávní poměry bývalé republiky Československé. Opis nařízení je připojen. Toto nařízení se přirozeně vztahuje též na všechny sokolské jednoty." Československá obec sokolská tak mohla nyní fungovat výlučně pod hlavičkou České obce sokolské. TJ Sokol Čimice vzala nařízení zemských prezidentů na vědomí a 25. ledna zaslala Okresnímu úřadu pro Prahu - venkov oznámení, že provedla nařízené opravy: "Na důkaz toho předkládáme opravené dosud platné stanovy jednoty v předepsaných pěti výtiscích. Zároveň oznamujeme, že názvy uvedené v §1 nařízení byly odstraněny též z organisačních a jiných řádů a ze zevních spolkových označení. Žádáme, aby toto naše oznámení bylo vzato na vědomost. J. Pangrác (jednatel), J. Černý (starosta)."

4. února se konala valná hromada jednoty za účasti 68 členů. O týden později - 11. února - uspořádala čimická jednota staročeský bál na kterém hrál I. prapor vládního vojska. Doporučeny byly národní kroje. 19. února bylo zamítnuto odvolání TJ Sokol Čimice proti placení obecní dávky ze zastavěných ploch. 25. února pak Sokol v Čimicích uspořádal taneční zábavu.

26. března vyhovělo sokolské ústředí žádosti čimické jednoty a zapůjčilo jí nářadí jednot ze zabraných území, které bylo dočasně uskladněno ve velké tělocvičně Tyršova domu. Jednalo se o kozu, koně, žíněnku, hrazdu a dvě činky, které patřily TJ Sokol Přívoz I ze župy Moravskoslezské. 5. dubna oznámila čimická ČOS župě Podbělohorské výměru nového cvičiště: "Cvičiště jest v Čimicích na poz. č. k. 304/1 o celkové výměře 1 538 m2. Celkový pozemek jest však ještě o 905 m2 větší a tato část označená v přiloženém plánku... jest určena jako plocha stavební a zatím zastavěna 186 m2."

8. května informovala Podbělohorská župa čimickou jednotu o tom, že se "... umístila jako vítěz v divadelní soutěži sletové v malých souborech." Ochotníci z čimického Sokola byli na základě této skutečnosti vyzváni, aby "...do 9. června... sehráli hru další, hru libovolně volenou ve druhém kole soutěže..." 19. května povolil Okresní úřad v Praze pro politický okres Praha venkov TJ Sokol Čimice uspořádání tělocvičné besídky mládeže s "...programem výhradně tělocvičným s podmínkou, že podnik bude mimo souvislost s oslavou svátku matek a že budou vynechána netělocvičná čísla programu v místnosti restaurace p. Pospíšila v Čimicích." Pořadu dětské besídky se zúčastnili žáci a žákyně vyššího a nižšího oddílu a zacvičili mj. i sletová prostná. K vidění byly i "různosti" na žíněnce, cvičení na bradlech, přeskoky přes kozu a tanečky. Na stejném místě - v Pospíšilově restauraci - proběhla večer 9. června inscenace divadelní hry Jaroslava Kvapila "Oblaka".

14. června se čimická jednota obrátila na ústředí OS se žádostí o půjčku ve výši 6 000 K na dostavbu sokolovny, resp. pro udržení její postavené části. V žádosti se mj. uvádělo: "... prosíme, abyste naši prosbu nevykládali mylně za zaviněnou špatnou kalkulací, ale shlukem celé řady nepříznivých okolností... mráz minulé zimy rozrušil již postavené části budovy tak, že musely být až do základů zbourány a postaveny nové. Rovněž zdi, které nebyly takto porušeny, jsou na nich viděti značné stopy mrazu, které nás nutí bezpodmínečně k omítnutí budovy. Kromě toho stoupnutí spodních vod ukázalo novou, dosud neznámou povahu stavebních míst, stejně s námi položených, jevící se zaplavením sklepů... Vzhledem k tomu, že naše jednota dosud vždy plnila své závazky vůči nadřízeným složkám a tyto dosud vzorně plní, prosíme o případnou pomoc v nezaviněné situaci..." Již za 11 dnů odpověděla na tuto žádost hospodářská rada OS a zapůjčila čimické jednotě 5 000 K.