ROK 1948

Rok 1948 neznamenal pouze státní převrat a počátek fatálního úpadku Československa. Pro čimickou jednotu představoval i jakousi zkoušku finanční výdrže, protože od prvních dní roku byla nucena platit desítky dosud neobvyklých položek. (Župa Podbělohorská žádala příspěvky ve výši 5 763 Kčs, Balounkova středočeská župa ČSLH předepsala další příspěvky ve výši 197 Kčs a Okresní úřad v Chabrech nařídil dávku ze zastavěné plochy ve výši 273 Kčs.)

Den po ministerské demisi - 21. února - se uskutečnily V. čimické šibřinky. Po převzetí moci komunistickou stranou se v čimické jednotě ustavil 1. března agilní akční výbor, který ihned zahájil čistku. Vylučováni byli nejen členové na vedoucích místech, ale i řadoví sokolové. Důvody, které vedly k pozastavení činnosti či k vyloučení, se dnes zdají jako absolutně neuvěřitelné a bizarní, avšak i ten nejprimitivnější důvod, který vedl k likvidaci třídního nepřítele byl - jak dokládá čimický sokolský archiv - dobrý. Již 8. dubna došlo k "palácovému převratu" - k odchodu z postu náčelníka byl donucen - údajně ze "zdravotních důvodů" - A. Pekárek. Díky tvrdému kádrování byli v jednotě ponecháni pouze "spolehliví", kteří novému politickému zřízení projevili dostatečnou míru loajality. Ti, kteří tak neučinili, byli donuceni řady ČOS opustit. V Čimicích se všeobecně vylučovalo buď za "záporný" nebo "nesprávný" postoj k lidově demokratickému zřízení (F. Suchý, B. Simanová, A. Dvořáková). Rafinovanější obvinění poukazovalo na domnělou hospodářskou kriminalitou a týkalo se především živnostníků - zde šlo např. o "manipulaci s cukrovím", "poškozování veřejného zásobování" nebo "odčerpávání potravin z vázaného hospodářství" (F. Pácalt, Z. Holas, A. Holasová, L. Šesták, L. Šestáková). K pozastavení činnosti v ČOS po dobu jednoho roku stačilo např. udělení důtky za "politickou nevraživost k lidově demokratickému zřízení" (L. Forster). Nejkurióznější vyloučení z čimické jednoty bylo odůvodněno skutečností, že dotyčná "svým záporným postojem k dnešnímu demokratickému zřízení zneklidňuje obyvatelstvo" (Z. Šebánková). Ihned po prvních čistkách byly navázány povinné kontakty se Svazem české mládeže, kterému byla za úplatu zapůjčována sokolovna. Nové vedení čimického Sokola se snažilo zachovat zdání kontinuity a usilovalo o "normální" sokolskou činnost. 21. května vyhověl ministr informací Kopecký žádosti o subvenci a udělil čimické jednotě 30 000 Kčs na zakoupení rozhlasového zesilovače. 23. května se uskutečnilo v veřejné cvičení a veselice a 29. května pak v sokolovně proběhla hra "Zvíkovský rarášek". Pravděpodobně jediným dokladem, který svědčí o skutečnosti, že se TJ Sokol Čimice podílela na akcích XI. všesokolského sletu, je nedatované oznámení o odmítnutí pronájmu stánku na sletišti, které úzce souviselo se špatnou finanční situací jednoty. 30. července zaplatila čimická jednota 350 Kčs organizačních příspěvků župě Podbělohorské za 35 nově vstoupivších členů. V polovině září obdrželo vedení jednoty pokyny od čimického AV NF ohledně další očisty v Sokole. TJ Sokol Čimice měl být definitivně "očištěn" a "obrozen" podle těchto pravidel: "1. Nejprve budiž zavedena očista výboru a odstraněny z něho všechny reakční protilidové živly. Výbor jednoty doplněn bude ihned kooptováním pokrokových členů Sokola a poctivých vlastenců, kteří se nenechají ovlivnit osobními hledisky a dbají pouze zájmu Sokola a prospěchu národa. 2. Všechny v příloze uvedené případy očisty jsou nesporné a prokázané. Vylučovací řízení musí být provedeno s příkladnou sokolskou rázností. Za tím účelem budou sokolské orgány zasedat denně. Postižení mají právo se odvolat ve smyslu sokolských stanov, jejich odvolání však nemá odkladného účinku. 3. Akční výbor Národní fronty je vrcholným politickým orgánem národa a jsou mu podřízeny všechny spolky a veřejné korporace, tedy i Sokol. Proto akční výbor je kompetentní vyloučit všechny lidu nepřátelské a rozvratné živly y veřejného život, tedy i ze Sokola. Tyto živly nemohou a nebudou se skrývat za paragrafy sokolských stanov. 4. MAV NF určí výboru sokolské jednoty přiměřenou lhůtu k provedení svého usnesení, nejvýše však 3 dny od doručení. Tato lhůta je maximální a v žádném případě nesmí být překročena. Po uplynutí této lhůty MAV NF zkontroluje, zda usnesení bylo v Sokole provedeno. V opačném případě MAV NF povolá výbor Sokola k zodpovědnosti a shledá-li, že tento je neschopen plnit svoje úkoly, učiní opatření, aby na jeho místo byl dosazen správní sbor. 5. Upozornění. Hlaste nám dodatečně, pokud jste tak neučinili, osobní data všech vyloučených - jméno, příjmení, datum narození, bydliště, povolání, funkci a dobu činnosti v Sokole, politickou příslušnost. 6. Vyloučeným členům Sokola za kontroly MAV NF odebrány budou sletové textilie, výborem Sokola, za úhradu nákupní ceny a budou přiděleny potřebným novým členům Sokola. V případě zřetele hodných, mohou být ponechány držiteli, musí však odevzdat 80 bodů, jež na potvrzení předá výbor Sokola zásobovacímu odd. MNV."

Další obnos ve výši 1 050 Kčs uhradila jednota 28. září, neboť podle usnesení výboru ČOS z května 1946 bylo nutno odvést sletovou daň za všechny sokolské příslušníky, kteří se do ČOS přihlásili po 1. lednu 1947. Podle výkazu statistického odboru ČOS se tato daň týkala celkem 35 členů TJ Sokol Čimice. 5. prosince byla uspořádána dětská nadílka. 26. prosince se dále konaly dva zápasy v ledním hokeji mezi Sokolem Čimice a Sokolem Kobylisy. O tři dny později došlo na základě přípisu akčního výboru NF k hospodářskému začlenění "Sportovního sdružení" Čimice do ČOS. 31. prosince 1948 uspořádala "obrozená" TJ Sokol Čimice silvestrovskou zábavu.