Usnesení valné hromady 2020

Usnesení valné hromady 2020

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Usnesení:

 

Přítomno 15 delegátů a 7 hostů - VH byla usnášeníschopná

 

Valná hromada

 1. schvaluje
  1. zprávu starosty o činnosti výboru za rok 2019 s výhledem na rok 2020/2021
  2. zprávu o hospodaření V. Müllera a ekonomky A. Hurtové
  3. zprávy vedoucích oddílů
  4. zprávu kontrolní komise
 2. ukládá
  1. výboru T.J.:

- s ohledem stávající eknom.situaci v ČR i v oblasti sportumaximálně šetřit vlastní prostředky na provoz

      b) kontrolní komisi:

 • provést kontrolu účetní evidence a hotovosti v pokladně za rok 2020 a fyzickou inventuru majetku do VH 2021

c)   členům T.J. :dodržovat zvýšená hygienická pravidla při pobytu v sokolovně a na hřištích

     3. bere na vědomí: odpověď p.Jiroudkovi na petici proti hluku na hřištích u sokolovny

 

 

 

Za správnost:

předseda návrhové komise Tomáš Frank, členové Ota Doleží, Karolína Záveská - všichni v.r.

 

 

 

 

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.