Sokol / Historie

Historie

Z nejstaršího dokumentu, který lze nalézt v archivu čimického Sokola lze usuzovat, že myšlenka na osamostatnění a založení vlastní sokolské jednoty vznikla někdy v druhé polovině roku 1935. První krok do života učinil čimický Sokol 5. ledna 1936, kdy byl na první valné hromadě za účasti 52 členů zvolen vedoucím nové pobočky Jindřich Mládek. Tuto aktivitu přijala s uspokojením mateřská jednota v Bohnicích, kde až dosud čimičtí sokolové cvičili. V pozdravném dopise z ústředí župy Podbělohorské bylo 13. února 1936 konstatováno: "Předsednictvo přijalo... s radostí zprávu tělocvičné jednoty Sokol v Bohnicích, že ve vaší obci ustavili jste sokolskou pobočku. Zpráva, že zase jedna obec se veřejně přihlásila ke spolupráci na velkolepé stavbě Sokolství uvítají jistě s radostí nejen všichni sokolští příslušníci, ale i celá československá veřejnost. Přejeme vám všem, aby ušlechtilá vaše snaha došla kýženého cíle, zdravým tělem i duchem přispěti k dobru Vlasti. Vítáme vás v náš bratrský kruh a srdečně vás zdravíme."

Další neméně podstatné sdělení pochází z 29. května 1936, rovněž od župy Podbělohorské : "Vyhovujíce vaší žádosti... a na návrh vaší mateřské jednoty v Bohnicích, rozhodlo se župní předsednictvo..., abyste vzhledem k tomu, že jste vyhověli všem podmínkám určeným stanovami sokolské župy Podbělohorské v Praze, byli přijati do svazku naší župy jako samostatná jednota se všemi právy a povinnostmi z tohoto členství vyplývajícími. Při tomto vstupu do svazku jednot naší župy Vás srdečně a bratrsky vítáme a těšíme se, že vaše další činnost bude vždy směřovati k nejvyšší sokolské metě. Přejeme vám hodně zdaru a zdravíme vás bratrsky."

V obdivuhodně krátkém čase počal čimický Sokol s aktivní činností. Nově založená jednota měla od počátku 100 členů. V drtivé většině šlo o drobné řemeslníky a živnostníky, ošetřovatele v bohnické psychiatrické léčebně a dělníky. Méně bylo rolníků. Více než 50% žen bylo v domácnosti. Počátkem května se 45 členů čimické pobočky ČOS zúčastnilo župního výletu, na přelomu června a července byl uskutečněn týdenní zájezd na Slovensko. Čimická jednota se zúčastnila veřejného cvičení v Chabrech a v Bohnicích a její zástupci nechyběli koncem června ani ani na nácvičných hodinách k jubilejnímu X. všesokolskému sletu v sokolovnách jednot v Praze VII a v Bohnicích.

6. července se konala první veřejná cvičební hodina čimického Sokola, která byla spojena s ustavující valnou hromadou jednoty v místním hostinci (až do postavení sokolovny zde fungovala stálá tělocvičná místnost). Na valné hromadě promluvil i zástupce bohnického Sokola, který mj. uvedl: "Sokol bohnický ztrácí vaším osamostatněním některé velmi dobré pracovníky. Ztrácí je v době, kdy je každého dobrého pracovníka třeba a kdy Sokol bohnický bohužel sám dobrých pracovníků nemá nadbytek. Že k dobrému vedení sokolské jednoty jest dobrých a ochotných pracovníků vlastně vždycky málo, asi ve své jednotě také za čas poznáte. To jsou poměry nejen u nás, nýbrž i jinde. Náš český život veřejný trpí od let roztříštěností, hnutí tělocvičné jest rozděleno na velmi mnoho úseků, které vyčerpávají dobrou vůli činovníků, rozptylují přízeň a pozornost veřejnosti a navzájem svoji činnost kříží ba i ruší, ač ve svém jádře mají vesměs jeden účel a cíl, který vytkl již dávno zakladatel Sokolstva dr. Miroslav Tyrš, totiž prospěti sobě (tělu i duchu) a tím národu... Jako zástupce jednoty mateřské děkuji především všem sestrám a bratřím, kteří byli činnými v jednotě mateřské za jejich práci a za hmotné oběti, které pro Sokol bohnický přinesli..."

Zakladatelé čimického sokola byli od počátku agilní nejen ve smyslu sportovním, ale i organizačním - v prvních šesti měsících existence jednoty byla uskutečněna nejen valná hromada, ale i šest řádných výborových schůzí, tři schůze mimořádné a čtyři schůze předsednictva. 10. července se na schůzi cvičitelského sboru ustanovilo vedení jednoty - starostou byl zvolen J. Černý a náčelníkem J. Martinec. I. a II. místonáčelníkem se stali O. Palbuchta s F. Sadilem; místostarostou byl jmenován J. Kratochvíl.

Čimická ČOS se rovněž zapojila i do společenského a kulturního života obce. Prakticky ihned navázala styky s místním Sportovním sdružením a Sborem dobrovolných hasičů. Na podzim se ustavil stavební odbor, jehož úkolem bylo zajistit finanční krytí stavby sokolovny. První materiál byl svážen z bouračky na Pelc-Tyrolce. Za pět tun nerozlišeného stavebního materiálu platila jednota pouze 75 Kč. 28. září bylo podle usnesení členské schůze rozhodnuto zakoupit dosavadní letní cvičiště, jehož vlastníkem a pronajímatelem byl starosta J. Černý. V prosinci byla dále uskutečněna dětská besídka.

Prioritní otázkou počátku roku se stala koupě a úprava letního cvičiště. Architekt V. Runcl, - sám člen čimické jednoty, kterému byla zakázka zadána, předložil v lednu předběžný rozpočet na 28 190,- Kč. 31. ledna se konala valná hromada, na níž byla problematika cvičiště živě diskutována.

2. května proběhly župní střelecké závody na "krytě ležící figuru s desetikruhovým terčem". Ze 78 závodníků bylo i pět čimických (umístili se od 14. do 77. místa). 23. května se na letním cvičišti Sokola Praha VII uskutečnily župní závody žáků Podbělohorské župy. Čimická výprava neuspěla, neboť jednota chybně vyslala 3 žáky, kteří již věkově spadali do kategorie dorostenců. Jejich výsledky nemohly být započteny do celkového bodového zisku čimického družstva. Z možných 250 bodů tak Čimice získaly pouhých 103,75 bodů a obsadily poslední místo.

Okrskový den, do té doby největší sokolský podnik v Čimicích, byl zahájen 13. června. Dopoledne se na dokončeném letním cvičišti konaly zkoušky. Odpoledne pak za hojné účasti členů Podbělohorské župy proběhl slavnostní průvod. V jeho čele nesl starosta čimického Sokola J. Černý státní vlajku. Poté byly na cvičišti za zvuků hymny vztyčeny prapory. Okrskový vzdělavatel pronesl projev, ukončený sborovým zpěvem. První poloviny veřejného cvičení se účastnili žákyně, žáci, dorostenky, dorostenci a muži. Po přestávce nastoupily ženy a dorostenky, dorostenci a muži. Na závěr předvedla čimická jednota scénu "Hold Tyršovi".

Ani závod dorostenců, konaný 20. června, nebyl pro čimickou jednotu příliš úspěšný. Individuálního šestiboje ze zúčastnilo 86 závodníků a čimičtí obsadili 27., 32., 64. a 83. místo.(Ve čtyřboji skončilo družstvo Čimic na 14. místě.) 17. října se čimický dorostenec kategorie "B" V. Bomba zúčastnil přespolního běhu v Šárce. Na trati dlouhé 3 km porazil všech zbylých 28 soupeřů. 25. října pak požádala čimická ČOS Obecní úřad v Dolních Chabrech o povolení ke stavbě sokolovny. V tomto směru informovala i Podbělohorskou župu.

V závěrečné zprávě TJ Sokol Čimice pro rok 1937 uvedl jednatel J. Mládek mj. toto: "A nyní bratři a sestry blíží se náš X. slet, a proto všichni uvědomme si tuto vážnou chvíli, kdy zachvívá se srdce našeho národa, kdy Praha vítá ve svých hradbách nejlepší syny a dcery této naší vlasti i ty, které osud zavál daleko, mimo rámec naší drahé republiky, ba až za moře. A tito všichni přijdou z dalekých svých domovů k nám do matičky Prahy. A na nás je, abychom nejen je uvítali, nýbrž jim ukázali, že jsou doma, že jsou členové našeho národa, že jsou to ti, kteří v dobách těžkých otrockých pout platnou hřivnou přispěli k osvobození naší vlasti. A proto bratři a sestry vy všichni, připravte se na tuto chvíli, pilně nacvičujte, navštěvujte přesně své cvičební hodiny, poslechněte všech pokynů, jež se vám dostanou. Budou to dny, kdy náš stát navštíví mnoho zástupců cizích mocností, kteří chtějí vidět, jak vyspělý jsme národ, jak umíme udržovat si svoji svobodu. Tady bude příležitost ukázat naši ucelenou organisaci, naši lásku k vlasti a naše odhodlaná srdce i životy klásti za její záchranu. Zdar X. sletu, zdar našemu sokolstvu, zdar naší Československé republice."

20. února byla konána valná hromada za účasti 73 členů jednoty.. Byly předneseny zprávy jednatele, knihovníka, vzdělavatele, matrikáře, správce nářadí, správce cvičišť, pokladní i účetního.

Jednou z nejdůležitějších skutečností, která determinovala následnou snahu čimického Sokola, bylo počátkem března potvrzené povolení ke stavbě sokolovny. Ještě před jeho obdržením však jednota předložila plány budoucí sokolovny předsednictvu Podbělohorské župy s prosbou o zásadní schválení. V žádosti bylo konkrétně rozvedeno, jakým způsobem bude stavba vedena: "Práci zednickou provede br. Runcl, stavitel a člen naší jednoty, za úhradu skutečných výloh... Práci klempířskou, pokud není již ve vlastnictví jednoty, provede br. Urban, náš člen, za cenu plechu. Práci tesařskou zdarma br. Suchý, náš člen, materiál má jednota ve vlastnictví. Pokud se týká práce betonářské, zavázal se br. Mašek, betonářský mistr a předseda stavebního odboru, jejím zdárným skončením. Práce sklenářská bude jen nepatrná a provede ji jednota svými členy. Rovněž tak práci truhlářskou. Valnou část materiálu získala jednota z bouračky na Pelc-Tyrolce zdarma. Provedení i této malé části rozvrhla jednota do podzimu 1938 tak, že členstvo bude moci práce potřebné vykonati. V rozpočtu je počítáno se zatížením jednoty Kč 3.000,- které není pro jednotu přemrštěné, poněvadž jednotě odpadnou platy, které provedla za převod pozemku, nákup oken a jiného materiálu." Zdá se, že zájem na stavbě sokolovny zastínil i přípravu na X. všesokolský slet, kterou archiv jednoty absolutně pominul.

I přes tíživou situaci pomnichovské republiky se starosta jednoty J. Černý, jako vlastník pozemku pro stavbu sokolovny, rozhodl zapůjčit jednotě 50 000 Kč na jeho nákup. V dohodě o této půjčce z 11. listopadu se mj. uvádělo: "Tělocvičná jednota Sokol Čimice potvrzuje... Tvůj členský podíl v částce Kč 50 000, které jsi nám zapůjčil - vlastně uvěřil - na zakoupení cvičiště. Tento podíl bude Ti splacen dle dohody s Tebou do 10-ti, nejpozději 15-ti let. Placení bude se díti kontokorentem..."

V únoru 1939 povolila karlínská berní správa dočasné osvobození od domovní daně pro nedostavěnou čimickou sokolovnu (také Elektrické podniky se vzhledem k nevýdělečné činnosti TJ Sokol Čimice rozhodly k udělení slevy za elektrickou energii využívanou k osvětlení sokolovny).

Po 15. březnu 1939 musela čimická jednota - podobně jako všechny ostatní jednoty ČOS - potvrdit zájem o další činnost. Stalo se tak 31. března. Společně se změnou politických poměrů počalo jednotu zaplavovat stále větší množství nejrůznějších vyhlášek, nařízení a nabádavých pokynů a to nejen z Tyršova domu, ale především ze strany protektorátní správy. Jejich počet se nápadně zvýšil na přelomu října a listopadu. Novinkou byl oběžník, který TJ Sokol Čimice počala vydávat. Měl informační charakter a zaměřil se především na přiblížení sokolského života a to nejen ve vlastní jednotě, ale též v župě a celé obci. V oběžníku byly mj. citovány podstatné výtažky z ústředního časopisu ČOS - "Sokolského věstníku". První oběžník vyšel koncem jara, druhý počátkem podzimu.

V říjnu žádal Obecní úřad v Chabrech o zaplacení dávky ze zastavěných ploch. Jednota, která se nacházela ve finanční krizi, žádala o osvobození: "Podepsaná tělocvičná jednota »Sokol« v Čimicích obdržela v těchto dnech výměr na zaplacení dávky ze zastavěné plochy v úhrnné částce 245 K, žádá proto o laskavé osvobození od placení této částky z následujících důvodů: 1) jednota prací svých členů, bez finančních prostředků a za jiných nepříznivých okolností, zejména nemožností pořádání podniků a tíživého úvěru za nezaplacený pozemek nemá zatím žádných prostředků k zaplacení této dávky; 2) Budova sama není ještě úplně dohotovena, zejména omítky a úprava okolního terénu, jakož i nezbytná přístavba spotřebuje veškeré naše skromné prostředky; 3) Kromě výše uvedeného budova slouží výhradně veřejným zájmům, tj. tělesnému a duševnímu zdraví všech občanů a nemá odnikud žádných dotací, které by mohla užíti k placení příslušné dávky; 4) Jelikož některé stavby značně výnosné jsou, ač neslouží veřejnému zájmu, vyloučeny z povinnosti platiti tuto dávku, prosíme vzhledem k výše uvedenému, aby i stavba sokolovny byla počítána mezi stavby dávce této nepodléhající."

Jak již bylo výše uvedeno, na podzim se počaly hromadit nařízení, směřující k uklidnění členů ČOS s cílem maximálně zamezit ztrátám. Předsednictvo župy Podbělohorské vydalo zvláštní upozornění: "Dne 29. října t. r. byla vysílána rozhlasem a vydána tato vyhláška: »Vláda vyzývá české obyvatelstvo, aby všichni odložili všeliké stuhy, trikolory a odznaky - kromě odznaku Národního souručenství - a aby nikdo nenosil známé nápadné čapky. Uposlechněte ihned této výzvy v zájmu klidu a bezpečnosti své a svých rodin.« Všichni členové Sokola pochopili význam a smysl této vyhlášky a ihned ukázněně odložili také sokolské odznaky. Ani členský odznak »Na stráž!«, ani dorostenecký »Za Vlast!«, tím spíše pak rozmanité sokolské monogramy a plakety se tedy nyní nenosí." 18. listopadu, den po popravě studentských reprezentantů, vydala Obec sokolská další nařízení: "Události několika posledních dnů vyvolaly pevné rozhodnutí úřadů, zabrániti všemi prostředky jakýmkoliv projevům shlukování, demonstracím a podobně. Každé jednání proti úředním příkazům a pokynům, zejména však shromažďování a shlukování obyvatelstva i v nepatrném počtu a každé jiné demonstrační jednání bude míti bezprostřední následky, které těžce postihnou celý národ. Uvědomujíce si svoji odpovědnost, obracíme se na vás v zájmu národa i všeho, co je nám všem společně drahé a ukládáme vám, abyste všichni bezpodmínečně pracovali k tomu, aby nikde nedošlo ani k nejmenšímu porušení klidu, kázně a pořádku, ani jakýchkoliv nařízení, směřujících k udržení klidu. Zavazujeme jednotlivě každého příslušníka Sokola osobně, k přísnému dodržení naprosté kázně a k uposlechnutí těchto pokynů. Kdo by je porušil, proviní se těžce na své vlasti i na svém národě... J. Truhlář (starosta), A. Pechlát (náčelník), M. Provazníková (náčelnice), A. Krejčí (vzdělavatel), L. Vojáček (jednatel)." 10. prosince byly ústředím ČOS zakázány: "...jakékoliv zábavy, programové večírky, akademie a podobné zábavné podniky". Nařízení z 15. prosince pak tento zákaz částečně zmírňovalo a konkretizovalo .

 

15. ledna 1940 vydalo ústředí ČOS upozornění na nařízení zemských prezidentů v Praze a Brně: "Zemští prezidenti v Čechách a na Moravě vydali v těchto dnech nařízení, jímž se spolkům v důsledku ústavních změn zakazuje užívati názvů, upomínajících na státoprávní poměry bývalé republiky Československé. Opis nařízení je připojen. Toto nařízení se přirozeně vztahuje též na všechny sokolské jednoty." Československá obec sokolská tak mohla nyní fungovat výlučně pod hlavičkou České obce sokolské. TJ Sokol Čimice vzala nařízení zemských prezidentů na vědomí a 25. ledna zaslala Okresnímu úřadu pro Prahu - venkov oznámení, že provedla nařízené opravy: "Na důkaz toho předkládáme opravené dosud platné stanovy jednoty v předepsaných pěti výtiscích. Zároveň oznamujeme, že názvy uvedené v §1 nařízení byly odstraněny též z organisačních a jiných řádů a ze zevních spolkových označení. Žádáme, aby toto naše oznámení bylo vzato na vědomost. J. Pangrác (jednatel), J. Černý (starosta)."

4. února se konala valná hromada jednoty za účasti 68 členů. O týden později - 11. února - uspořádala čimická jednota staročeský bál na kterém hrál I. prapor vládního vojska. Doporučeny byly národní kroje. 19. února bylo zamítnuto odvolání TJ Sokol Čimice proti placení obecní dávky ze zastavěných ploch. 25. února pak Sokol v Čimicích uspořádal taneční zábavu.

26. března vyhovělo sokolské ústředí žádosti čimické jednoty a zapůjčilo jí nářadí jednot ze zabraných území, které bylo dočasně uskladněno ve velké tělocvičně Tyršova domu. Jednalo se o kozu, koně, žíněnku, hrazdu a dvě činky, které patřily TJ Sokol Přívoz I ze župy Moravskoslezské. 5. dubna oznámila čimická ČOS župě Podbělohorské výměru nového cvičiště: "Cvičiště jest v Čimicích na poz. č. k. 304/1 o celkové výměře 1 538 m2. Celkový pozemek jest však ještě o 905 m2 větší a tato část označená v přiloženém plánku... jest určena jako plocha stavební a zatím zastavěna 186 m2."

8. května informovala Podbělohorská župa čimickou jednotu o tom, že se "... umístila jako vítěz v divadelní soutěži sletové v malých souborech." Ochotníci z čimického Sokola byli na základě této skutečnosti vyzváni, aby "...do 9. června... sehráli hru další, hru libovolně volenou ve druhém kole soutěže..." 19. května povolil Okresní úřad v Praze pro politický okres Praha venkov TJ Sokol Čimice uspořádání tělocvičné besídky mládeže s "...programem výhradně tělocvičným s podmínkou, že podnik bude mimo souvislost s oslavou svátku matek a že budou vynechána netělocvičná čísla programu v místnosti restaurace p. Pospíšila v Čimicích." Pořadu dětské besídky se zúčastnili žáci a žákyně vyššího a nižšího oddílu a zacvičili mj. i sletová prostná. K vidění byly i "různosti" na žíněnce, cvičení na bradlech, přeskoky přes kozu a tanečky. Na stejném místě - v Pospíšilově restauraci - proběhla večer 9. června inscenace divadelní hry Jaroslava Kvapila "Oblaka".

14. června se čimická jednota obrátila na ústředí OS se žádostí o půjčku ve výši 6 000 K na dostavbu sokolovny, resp. pro udržení její postavené části. V žádosti se mj. uvádělo: "... prosíme, abyste naši prosbu nevykládali mylně za zaviněnou špatnou kalkulací, ale shlukem celé řady nepříznivých okolností... mráz minulé zimy rozrušil již postavené části budovy tak, že musely být až do základů zbourány a postaveny nové. Rovněž zdi, které nebyly takto porušeny, jsou na nich viděti značné stopy mrazu, které nás nutí bezpodmínečně k omítnutí budovy. Kromě toho stoupnutí spodních vod ukázalo novou, dosud neznámou povahu stavebních míst, stejně s námi položených, jevící se zaplavením sklepů... Vzhledem k tomu, že naše jednota dosud vždy plnila své závazky vůči nadřízeným složkám a tyto dosud vzorně plní, prosíme o případnou pomoc v nezaviněné situaci..." Již za 11 dnů odpověděla na tuto žádost hospodářská rada OS a zapůjčila čimické jednotě 5 000 K.

Toto období bylo v Čimicích vyplněno především posledními, dokončovacími pracemi na stavbě sokolovny a pořádáním nejrůznějších kulturních. Všechny podniky povoloval Obecní úřad v Dolních Chabrech s přihlédnutím k výše citovanému nařízení z prosince 1939, které všem sokolským jednotám s okamžitou platností zakazovalo: "... pořádati jakékoliv zábavy, programové večírky, akademie a podobné zábavné podniky." S výhradami byly dovoleny tělocvičné závody a tělocvičná vystoupení, akademie, besedy a veřejné cvičební hodiny pod podmínkou, že se omezí výlučně jen na cvičení. Dále byly dovoleny divadelní představení ochotnická i loutková, taneční hodiny, čaje, taneční zábavy a plesy a vánoční nadílky mládeže. 2. února tak proběhla taneční zábava, která byla pořádána společně se Svazem dobrovolných hasičů v hostinci J. Pospíšila. O tom, zda společně s kulturní činností pokračovaly i sportovní aktivity čimického Sokola, se lze pouze dohadovat, neboť jakékoliv archivní materiály z tohoto období chybí. Po 12. dubnu 1941, kdy byla z nařízení říšského protektora zastavena činnost Obce sokolské, končí automaticky i aktivity TJ Sokol Čimice. (V dokumentech z archivu čimické jednoty ČOS lze nalézt větší množství účtů "Sportovního sdružení Čimice", pod jehož hlavičkou zřejmě do konce okupace pokračovala v další sportovní a kulturní práci alespoň část bývalých členů Sokola). Tragickou událostí v dějinách čimického Sokola se stalo zatčení a následná poprava náčelníka Ladislava Chvátala, jehož rezistenční činnost spočívala v získávání finančních prostředků pro odboj. L. Chvátal byl popraven v nechvalně proslulé berlínské věznici Plötzensee 8. září 1943.

Rok 1946 představuje - vedle protektorátních let - nejméně materiálově podložené období čimické ČOS. Zdá se však, že čimičtí se po válce dostali z finanční krize, neboť se jim v srpnu podařilo splatit nejen výše zmíněný dluh u ústředí ČOS na dostavbu sokolovny ve výši 5 000 Kčs, ale v říjnu splatili též zbytek dluhu za zakoupený pozemek a výstavbu sokolovny u starosty J. Černého ve výši 40 000 Kčs.

Výnosem ZNV z 30. dubna bylo v září uznáno obnovení spolkové činnosti. Podle složení předsednictva, je zřejmé, že ještě v roce 1945 nebo počátkem roku 1946 došlo v čimické jednotě k volbám. Starostou se stal J. Pangrác, místostarostou J. Růžička, jednatelkou B. Pangrácová a pokladníkem J. Talián. V září získal čimický Sokol do pronájmu poškozený nábytek od továrny "Rudý letov". 19. října se v Čimicích konala tělocvičná a hudební akademie. 7. prosince pak byla uspořádána mikulášská zábava a 31. prosince zábava silvestrovská.

Ve dnech 15. - 16. února uspořádala čimická jednota IV. šibřinky za účasti dvanáctičlenné dechové kapely. Tyto šibřinky byly zřejmě pojaty poněkud velkoryseji, neboť účty dokládají nákup dekorací od TJ Sokol Benešov.

18. března 1947 adresovala zástupkyně náčelnice TJ Sokol Čimice všem členkám jednoty dopis se žádostí o sbírku: "Milé sestry, dorostenky! V době okupace byla vrahy našeho národa popravena i naše milá a nezapomenutelná sestra župní náčelnice Kubicová. Mnohé jste ji znaly a přišly s ní do styku. Víte proto dobře, jaká to byla žena. Obětovala sokolské myšlence vše a obětovala za tyto ideály i svůj život. (Manžel Bedřich Kubice byl taktéž popraven pro účast v protinacistické rezistenci - pozn. JBU). Zůstal zde však po ní její maličký synáček - zcela opuštěn. Ujaly se jej ihned naše sokolské sestry a slíbily si, že jej neopustí. I my chceme pomoci a uctíti tak památku naší nezapomenutelné sestry župní náčelnice. Již několik jednot v naší župě splnilo svou povinnost - naše jednota dosud není mezi nimi. Sestry, apeluji na vaše dobrá, citlivá sokolská srdce a prosím, abyste nám v této krásné věci pomohly. Touto sbírkou byla pověřena sestra Mládková, proto se obracejte se svým příspěvkem přímo na ni." Ve sbírce pro malého B. Kubice bylo mezi čimickými sokolkami vybráno celkem 1 500 Kčs.

23. března bylo sehráno dětské divadlo "Honza pán". 12. dubna pak proběhl v sokolovně členský večer s tombolou. Současně proběhl nábor do Národního tělovýchovného výboru v Čimicích, který se však zřejmě nesetkal s patřičným ohlasem. 19. dubna následoval v sokolovně pěvecký koncert sboru "Typografia". 10. a 11. května byly dále organizovány dvě akce - "Hašlerův večer" a na svátek matek dětské představení. 25. června pak v sokolovně proběhl další členský večer. Velmi lukrativním se pro jednotu stal stánek, který mohla provozovat na státním stadionu na Strahově u příležitosti předsletových her XI. všesokolského sletu na konci června. TJ Sokol Čimice připadl čistý výtěžek ve výši 33 459 Kčs. 25. října proběhla tradiční akademie a 30. října divadelní představení "Srdeční injekce". Nebyly pominuty ani mikulášská a silvestrovská zábava.

Rok 1948 neznamenal pouze státní převrat a počátek fatálního úpadku Československa. Pro čimickou jednotu představoval i jakousi zkoušku finanční výdrže, protože od prvních dní roku byla nucena platit desítky dosud neobvyklých položek. (Župa Podbělohorská žádala příspěvky ve výši 5 763 Kčs, Balounkova středočeská župa ČSLH předepsala další příspěvky ve výši 197 Kčs a Okresní úřad v Chabrech nařídil dávku ze zastavěné plochy ve výši 273 Kčs.)

Den po ministerské demisi - 21. února - se uskutečnily V. čimické šibřinky. Po převzetí moci komunistickou stranou se v čimické jednotě ustavil 1. března agilní akční výbor, který ihned zahájil čistku. Vylučováni byli nejen členové na vedoucích místech, ale i řadoví sokolové. Důvody, které vedly k pozastavení činnosti či k vyloučení, se dnes zdají jako absolutně neuvěřitelné a bizarní, avšak i ten nejprimitivnější důvod, který vedl k likvidaci třídního nepřítele byl - jak dokládá čimický sokolský archiv - dobrý. Již 8. dubna došlo k "palácovému převratu" - k odchodu z postu náčelníka byl donucen - údajně ze "zdravotních důvodů" - A. Pekárek. Díky tvrdému kádrování byli v jednotě ponecháni pouze "spolehliví", kteří novému politickému zřízení projevili dostatečnou míru loajality. Ti, kteří tak neučinili, byli donuceni řady ČOS opustit. V Čimicích se všeobecně vylučovalo buď za "záporný" nebo "nesprávný" postoj k lidově demokratickému zřízení (F. Suchý, B. Simanová, A. Dvořáková). Rafinovanější obvinění poukazovalo na domnělou hospodářskou kriminalitou a týkalo se především živnostníků - zde šlo např. o "manipulaci s cukrovím", "poškozování veřejného zásobování" nebo "odčerpávání potravin z vázaného hospodářství" (F. Pácalt, Z. Holas, A. Holasová, L. Šesták, L. Šestáková). K pozastavení činnosti v ČOS po dobu jednoho roku stačilo např. udělení důtky za "politickou nevraživost k lidově demokratickému zřízení" (L. Forster). Nejkurióznější vyloučení z čimické jednoty bylo odůvodněno skutečností, že dotyčná "svým záporným postojem k dnešnímu demokratickému zřízení zneklidňuje obyvatelstvo" (Z. Šebánková). Ihned po prvních čistkách byly navázány povinné kontakty se Svazem české mládeže, kterému byla za úplatu zapůjčována sokolovna. Nové vedení čimického Sokola se snažilo zachovat zdání kontinuity a usilovalo o "normální" sokolskou činnost. 21. května vyhověl ministr informací Kopecký žádosti o subvenci a udělil čimické jednotě 30 000 Kčs na zakoupení rozhlasového zesilovače. 23. května se uskutečnilo v veřejné cvičení a veselice a 29. května pak v sokolovně proběhla hra "Zvíkovský rarášek". Pravděpodobně jediným dokladem, který svědčí o skutečnosti, že se TJ Sokol Čimice podílela na akcích XI. všesokolského sletu, je nedatované oznámení o odmítnutí pronájmu stánku na sletišti, které úzce souviselo se špatnou finanční situací jednoty. 30. července zaplatila čimická jednota 350 Kčs organizačních příspěvků župě Podbělohorské za 35 nově vstoupivších členů. V polovině září obdrželo vedení jednoty pokyny od čimického AV NF ohledně další očisty v Sokole. TJ Sokol Čimice měl být definitivně "očištěn" a "obrozen" podle těchto pravidel: "1. Nejprve budiž zavedena očista výboru a odstraněny z něho všechny reakční protilidové živly. Výbor jednoty doplněn bude ihned kooptováním pokrokových členů Sokola a poctivých vlastenců, kteří se nenechají ovlivnit osobními hledisky a dbají pouze zájmu Sokola a prospěchu národa. 2. Všechny v příloze uvedené případy očisty jsou nesporné a prokázané. Vylučovací řízení musí být provedeno s příkladnou sokolskou rázností. Za tím účelem budou sokolské orgány zasedat denně. Postižení mají právo se odvolat ve smyslu sokolských stanov, jejich odvolání však nemá odkladného účinku. 3. Akční výbor Národní fronty je vrcholným politickým orgánem národa a jsou mu podřízeny všechny spolky a veřejné korporace, tedy i Sokol. Proto akční výbor je kompetentní vyloučit všechny lidu nepřátelské a rozvratné živly y veřejného život, tedy i ze Sokola. Tyto živly nemohou a nebudou se skrývat za paragrafy sokolských stanov. 4. MAV NF určí výboru sokolské jednoty přiměřenou lhůtu k provedení svého usnesení, nejvýše však 3 dny od doručení. Tato lhůta je maximální a v žádném případě nesmí být překročena. Po uplynutí této lhůty MAV NF zkontroluje, zda usnesení bylo v Sokole provedeno. V opačném případě MAV NF povolá výbor Sokola k zodpovědnosti a shledá-li, že tento je neschopen plnit svoje úkoly, učiní opatření, aby na jeho místo byl dosazen správní sbor. 5. Upozornění. Hlaste nám dodatečně, pokud jste tak neučinili, osobní data všech vyloučených - jméno, příjmení, datum narození, bydliště, povolání, funkci a dobu činnosti v Sokole, politickou příslušnost. 6. Vyloučeným členům Sokola za kontroly MAV NF odebrány budou sletové textilie, výborem Sokola, za úhradu nákupní ceny a budou přiděleny potřebným novým členům Sokola. V případě zřetele hodných, mohou být ponechány držiteli, musí však odevzdat 80 bodů, jež na potvrzení předá výbor Sokola zásobovacímu odd. MNV."

Další obnos ve výši 1 050 Kčs uhradila jednota 28. září, neboť podle usnesení výboru ČOS z května 1946 bylo nutno odvést sletovou daň za všechny sokolské příslušníky, kteří se do ČOS přihlásili po 1. lednu 1947. Podle výkazu statistického odboru ČOS se tato daň týkala celkem 35 členů TJ Sokol Čimice. 5. prosince byla uspořádána dětská nadílka. 26. prosince se dále konaly dva zápasy v ledním hokeji mezi Sokolem Čimice a Sokolem Kobylisy. O tři dny později došlo na základě přípisu akčního výboru NF k hospodářskému začlenění "Sportovního sdružení" Čimice do ČOS. 31. prosince 1948 uspořádala "obrozená" TJ Sokol Čimice silvestrovskou zábavu.

Od roku 1949 docházelo - jak již bylo zdůrazněno - k zásadní změně ve vedení archivu čimické sokolské jednoty. Ačkoliv archiválie z tohoto období jsou více než schematické, jasně dokládají skutečnost, jakým způsobem byl Sokol nucen ukončit působení v roli kulturní organizace a jak rychle se stával poslušným nástrojem nového režimu, který nekompromisně vyžadoval nejen projevy absolutní loajality, ale především orientaci na problematiku čistě tělocvičnou. Od počátku 50. let byly do archivu ukládány téměř výhradně účty a více či méně pravidelně i zápisy z valných hromad. O skutečnosti, že jednota nadále rozvíjela činnost, svědčí i výkazy o některých sportovních akcích, výkazy o cestovném, plány rekonstrukce sokolovny a úpravy jejího okolí nebo charakteristiky jednotlivých členů z hlediska politické spolehlivosti.

Na základě takto chabých podkladů nelze ovšem dění v jednotě a její život rekonstruovat mnohdy ani v náznacích. Přesto lze ještě vysledovat několik konfliktů, které měl čimický Sokol díky nedostatečné politické agilnosti. K zajímavým patří např. razantní žádost ze Zemského ústavu pro duševně a nervově choré v Bohnicích, v níž byla v květnu 1949 požadována okamžitá změna obsahu informační vývěsky čimického Sokola v areálu léčebny, neboť prý její obsah "vzbuzoval rozhořčení osazenstva". S touto žádostí úzce souviselo i oznámení tamní organizace KSČ - adresované místnímu akčnímu výboru v Čimicích - v němž se konstatovalo: "... po shlédnutí nevyzdobené Sokolovny v Čimicích k IX. sjezdu KSČ přicházíme k domněnce, že ve výboru Těl. jed. Sokol v Čimicích jsou lidé, kteří nejsou nakloněni přátelsky k lid. dem. zřízení a žádáme, aby výbor byl znovu prověřen a zodpovědný funkcionář, který se stará o výzdobu skříňky, byl z jeho funkce odvolán. Zároveň připomínáme, že vývěsné skříňky nebylo použito k oslavě IX. sjezdu KSČ, který má význam celostátní." Pracovní plán čimické jednoty pro rok 1949 počítal s činností organizační, vzdělavatelskou, zdravotnickou, a tělovýchovně-sportovní. Podle obsáhlého stavebního plánu měly být mj. zajištěny ochranné omítky štítu sokolovny, vodotěsnost střech, úprava prostor pod jevištěm a doplnění elektrického osvětlení. Změnit se měl i exteriér sokolovny: bylo plánováno oplocení zbytku staveniště a jeho provizorní úprava na dětské hřiště, úprava hracích ploch, hlediště a volejbalového hřiště a výsadba stromů a křovin. V lednu 1950 přijala TJ Sokol Čimice budovatelský plán, v němž se mj. zavázala k dokončení dětského hřiště, úpravě doskočiště a sportovního hřiště, opravě omítek na sokolovně, izolaci ústředního topení a přípravným pracím pro kuželník. Dne 2. února uspořádal čimický Sokol maškarní ples v hostinci u Pospíšilů. V březnu 1950 pak na základě přípisu akčního výboru Národní fronty došlo k hospodářskému začlenění Kuželkářského klubu Čimice do TJ Sokol Čimice.

Z několika zachovalých oznámení je jasně patrné, jak docházelo ke zneužívání členstva Sokola k masovým akcím na podporu lidově demokratického zřízení. Na pozvánce k lidovému hlasování z června 1951, kterou čimickému Sokolu zaslal MNV v Dolních Chabrech, lze najít nejen obsahově, ale i gramaticky pozoruhodné zdůvodnění pro účast: "Věříme, že ani vy si nepřejete válku a proto se na instruktáž dostavíte všichni a včas, abychom mohli společnými silami bojovati proti štváčům míru." MNV v Chabrech ovšem do života čimické jednoty radikálněji zasáhl v červenci 1952. Tehdy se totiž jeho výnosem stala čimická sokolovna více než měsíc pro členstvo nepřístupná. MNV se totiž nezdráhal oznámit: "Pro zajištění výživy lidu a pro potřebu uskladnění obilí při prováděném sekání a mlácení obilí kombajnem... že vydáváme výměr pro sál sokolovny podle vyhlášky min. vnitř. obchodu. Obilí bude uskladněno k sušení pro přechodnou dobu, než bude moci být odvezeno do HD..." Na počátku října 1951 požadovali hokejisté čimického Sokola více nezávislosti na mateřské jednotě a navrhovali nastolit samosprávu hokejových oddílů. Jejich argumenty však byly veskrze politického rázu: "Jsme si plně a zodpovědně vědomi toho, že dnešní organisace Sokola v Čimicích nepostačuje k tomu, aby oddíly hockeye mohly plnit zdárně úkoly, kladené mu snahami našeho obrozeného Sokola a zveřejněné na IX. sokolském sjezdu letošního roku v Praze. Jelikož teprve nyní, v době sjednocení tělesné výchovy projevuje stát i veřejní činitelé všemožnou péči o Sokol, snažíme se po projevu o tělesné výchově min. n. obr. dr. Čepičky i my učinit rázná opatření k tomu, abychom si svou prací pro tělovýchovu získali důvěru našeho členstva a všeho občanstva v Čimicích tak, abychom se co nejvíce přiblížili našemu velkému vzoru - sovět. fyskultuře..." Představitelé čimického hokeje neváhali dále prohlásit, že "... Sokol za nynějšího stavu představuje výbor bez členů kromě velmi silného a agilního oddílu hockeye, jehož samosprávu je záhodno podporovat." O personální krizi v čimické jednotě skutečně svědčí materiál, který dokládá, že ke konci roku 1951 opustilo TJ Sokol Čimice 92 členů. Není zcela jasné z jakých důvodů se tak stalo, téměř s jistotou však lze předpokládat, že tomu tak bylo na základě poměrů, které v "obrozeném" Sokole panovaly. Většina bývalých členů velmi záhy pochopila, že snahy o to, aby se "... jednota Sokol Čimice stala tělovýchovnou složkou pracujících naší obce..." bezprostředně povede k absolutní podřízenosti politické linii KSČ.

O poměrech, které panovaly v "Dobrovolné sportovní organizaci Sokol" ve druhé polovině 50. let, vypovídá i zkušenost čimické jednoty, jíž bylo v lednu 1956 oznámeno, že obdrží finanční hotovost ve výši 500 Kčs pro oddíl ledního hokeje. Následující přípis obsahoval informaci, že původní oznámení bylo mylné a že jednota obdrží 1 000 Kčs. Ve stejný den však došla i tato poněkud zmatečná zpráva: "... oznamujeme Vám tímto, že návrh Vaší TJ Sokol na odměnu 1 000 Kčs byl nám KV TSO Sokol Praha vrácen s podotknutím, že návrh byl doporučen jak OV TSO Sokol Praha - sever, tak i KV TSO Praha, ale nemohly již býti ÚV TSO Sokol odměněny za dobré plnění plánu rozvoje vzhledem k tomu, že není finanční krytí. Kupředu za zdar II. pětiletky..."

27. dubna 1956 se v čimickém Sokolu ustanovil oddíl pozemního hokeje. Oddíl ledního hokeje slavil úspěchy v sezóně 1958/1959, kdy se družstva mužů i žáků stala ve svých kategoriích - a bez jediné porážky - přeborníky okresu. Na počátku 60. let bylo plánováno, že na pozemku přináležejícímu k čimické sokolovně vybuduje jednota hygienické zařízení. V plánu, který konkretizoval tento investiční úkol bylo ovšem konstatováno, že "XII. sjezd KSČ přisoudil tělovýchově a sportu významnou společenskou funkci a netoliko, že potvrdil to, co již v listopadu 1961 uložilo usnesení ÚV KSČ, tj. dosáhnout, aby všechna mládež cvičila a sportovala aspoň hodinu denně, ale rozšířil tento úkol na všechny pracující. Vychází tím z předpokladů, že jen fysicky zdatní lidé mohou splnit vytyčené úkoly pro rozvoj průmyslu, zemědělství a kultury. V obvodu Praha 8 - Čimice připadl tento odpovědný úkol TJ Sokol Čimice, jakožto základnímu organizačnímu článku Československého svazu tělesné výchovy."

Od poloviny 70. let začala být TJ Sokol Čimice - po stagnaci v 60. letech - opět agilnější. V objektu sokolovny byly pronajaty místnosti Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu (1975) a Stavebnímu strojírenství Zličín (1978). S těmito firmami však docházelo ze strany Sokola k četným konfliktům, v nichž hlavní roli hrály spory o kompetence. Po dostavbě první části sídliště Čimice rostla TJ Sokol členská základna. Od roku 1976 začíná v jednotě fungovat Základní rekreační tělesná výchova (ZRTV), opět byly pořádány dětské dny, karnevaly, turistické výlety, orientační běhy a lyžařské zájezdy. K dispozici byl i vlastní autobus. V roce 1976 přišla jednota o hřiště na házenou, které bylo zničeno při výstavbě další části čimického sídliště. Na počest XV. sjezdu KSČ se TJ Sokol Čimice zavázal odpracovat 3 000 dobrovolných pracovních hodin. V lednu roku 1978 byl zvolen tajemníkem TJ Sokol Čimice J. Mirovský, který bezprostředně po nástupu do funkce navrhl, aby sportovní zařízení čimického Sokola bylo k dispozici také zaměstnancům podniku "Úklid Praha". Jako úhrada se nabízela např. i možnost „sponzoringu“ jednoty touto firmou, která však požadovala změnu názvu z TJ Sokol Čimice na TJ Úklid Praha. Je příznačné, že návrh tohoto typu přednesl tajemník jednoty, jemuž zjevně nedošla skutečnost, že název "Sokol" byl jeho návrhem postaven na roveň názvu počišťovací firmy "Úklid". Celá tato tragikomická situace dostoupila vrcholu ve chvíli, kdy s tajemníkovým návrhem souhlasil výbor Sokola. K realizaci přijatého návrhu však nedošlo. Rok 1979 byl ve znamení rekonstrukce sokolovny. Byla udělána nová fasáda, oplechována střecha, vsazena nová okna, položena kanalizace a sokolovně se dostalo napojení na městský vodovodní řad. Roku 1980 došlo k založení oddílu sportovní akrobacie a oddílu šachu. Počátek 80. let byl v TJ Sokol Čimice ve znamení vznikajícího tenisového oddílu. 

Evidováno již 326 členů, převážně dětí a žen v oddílech ledního hokeje, sportovní gymnastiky, šachů a ZRTV.

Ve výboru jsou Růžička (předseda), Vonásek, Pácalt, Turková, Růžičková, Šebánek, Svatošová, Valníčková, Hulán, Jakubec, Chmelař, Krčmářová a Marek.

Byla natřena celá střecha sokolovny, instalována nová kanalizační přípojka do sokolovny, napojena nová vodárna v rámci rekonstrukce sociálního zařízení u hokejového hřiště - celkové náklady na údržbu za rok činily 15 452 Kčs.

Byl založen oddíl sportovní akrobacie (v dalších letech úspěšný i na poli mezinárodním) vedoucím je Zdeněk Jakubec, odd. má 13 dívek.

Založen také odd. šachu, který vede Josef Chmelař. I tento oddíl byl po několik dalších let velice úspěšný i přesto, že šachové zápasy odehrával mimo areál TJ – v hasičské zbrojnici, sídlištních agitačních středicích apod.

Odd.ledního hokeje má již také kromě mužů družstva žáků a dorostu.

 1. Byla vymalována sokolovna.
 2. V listopadu založen oddíl tenisu, avšak již v říjnu byly započaty práce na kultivaci zarostlých pozemků TJ (bývalého sokolského cvičiště vedle sokolovny) a začaly přípravy na vybudování dvou kurtů, které měly být hotovy počátkem r. 1982.
 3. Spotřeba elektřiny 16 537 kWh, spotřeba nafty na provoz autobusu a kotelny 15 500 litrů za roky 1980 a 1981, řidiči p.Uzlík a Štencl s Růžičkou musejí věnovat desítky hodin práce grátis na údržbu zejména motoru.
 4. Z celkového počtu je v ZRTV evidováno nejvíce dětí (sídliště se zabydlují), pohybová výchova žen je nejúspěšnější, koná se dětský karneval s vystoupením sportovní gymnastiky dívek - účast na 170 maskovaných dětí; rovněž Mikulášská nadílka pro děti se setkala s velkým zájmem dětí a rodičů, cvičitelky Růžičková, Svatošová, Kotoučová, Böhmová, Koubíková, Krauzová, Rudincová a Dušková se mají co ohánět.
 5. Za celý rok bylo odpracováno téměř 5 700 brig. hodin, konalo se 14 sportovních a 2 turistické akce.
 6. Odd. ledního hokeje ještě existuje, ale postupně se soustřeďuje na výchovu žáčků pro Spartu Praha, trenéry jsou Hulán, Charvát, Pařízek a Šebánek.
 7. Hospodaření vede od r. 1976 pí. Turková.
 8. Sportovní akrobacie má svá první veřejná vystoupení, cvičí na vlastní trampolíně umístěné na pódiu sokolovny.
 9. Začíná spolupráce se ZŠ Čimice; TJ půjčuje bezúplatně sokolovnu škole a škola zase své tři tělocvičny Sokolu.
 10. Na tehdejší poměry v TJ velká věc – bylo zakoupeno 8 stolů a 20 židlí do kanceláře, nicméně je problém je v malé sokolovně skladovat.
 11. Snaha obnovit tradici zábav v hospodě „U Rybníka“ (dříve „U Pospíšilů“) se setkala s velkým zájmem, avšak asi po dvou letech byl sál na nějaký čas z hygienických důvodů uzavřen a po likvidaci místní požární zbrojnice již zbývají ke společenským setkáním místo útulných prostor jenom ponuré a neútulné panelákové sklepní místnosti tzv. agitačních středisek nebo jídelna nové školy.
 1. Celkem 288 členů v oddílech šachu, sportovní akrobacie, ledního hokeje, tenisu a ZRTV.
 2. Výstavba sociálního zařízení v suterénu sokolovny v akci „Z“.
 3. Spotřeba elektřiny 4 131 kWh, ovšem na rok 1983 schvaluje Městský výbor ČSTV limit spotřeby pouhých 3 646 kWh, ač bylo žádáno o 3 965 kWh (k tomu vydány Zásady pro stanovení limitu odběru el. proudu) – to byl věru těžký život, šetřit se muselo i tímto způsobem.
 4. Nemáme byt pro správce, a tak dozor nad zařízením TJ výbor svěřuje sousedovi p. Vachovi za odměnu 550 Kčs čtvrtletně (bývalý sokolník - nyní v důchodu). Až do roku 1995, kdy v 84 letech umírá, je po celých 13 let nepostradatelným „inventářem“, zdrojem dobré nálady a optimismu pro všechny, kteří s ním přišli do styku.
 5. Sousední Vojenské stavby v Čimické ulici napomohly téměř zdarma (v rámci tzv. veřejně prospěšných prací) technikou při budování tenisových kurtů, které jsou dokončeny včetně odrazové zdi a slavnostně otevřeny 4. září; členové na nich odlopotili na 1 600 brig.hodin. Tehdy ještě nebyly k mání dnešní plastové účelné zástěny na oplocení – proto jsme převodem získali vyřazené maskovací sítě od armády, které nějakou dobu posloužily nad nízkým oplocením.
 6. Odd.šachů má úspěchy v pražském a celostátním žebříčku.
 7. Investiční záměr výboru TJ postavit víceúčelové sportovní zařízení včetně ubytovny (zadáno Sportprojektu Praha 4) na pozemcích v trvalém užívání skončil po půl roce jen na papíře. Na tak velkou akci TJ už peníze nesehnala - optimismus některých členů výboru po výstavbě kurtů spočívající na naději rozkvětu sportu v Čimicích byl postaven na hliněných nohách. 
 1. V TJ je 299 členů, z toho 50% mládeže do 15 let – projevuje se nadále příliv dětí ze sídliště. Výbor TJ ve složení Růžička, Jakubec, Turková, Novotný, Vonásek, Vróblová, Charvát, Šebánek, Růžičková, Schüller, Krčmářová, Slaný, Mach, Pácalt, Svatošová, Chmelař a oddíly stejné jako v r. 1982.
 2. Nucený nájemník TJ – SSLP - nabízí pomoc při plynofikaci sokolovny, leč TJ nemá finanční prostředky.
 3. K dispozici „jakonový“ autobus zakoupený od dopravních podniků jako ojetina, který p. Uzlik opravil a zprovoznil a bude na pár měsíců dělat radost
 4. Kotelna vyčištěna a hořáky seřízeny, kotelníkem TJ a SSLP je p. Kadič - soused a bývalý člen Sokola.
 5. Dětský karneval 20. 3. za účasti pestrých masek a hlavně výborného hudebníka Aleše Hradečného (později v 90. letech snad referenta v Komerční bance) - zůstal ve vzpomínkách dětí ještě po mnoho let.
 6. Cvičitelé TJ: Růžičková, Svatošová, Rudincová, Hávová, Koubíková, Šolc, Dušková, Krausová, Vopálenská, Pokorná, Bohmová.
 7. V tenisu trenéři a vedoucí družstev: Novotný, Frolda, Kukovič, Karbanová a Vonásek. Tenisoví žáčci začínají sbírat úspěchy na turnajích Vodních staveb na Klamovce. Prvním vítězem oddílového turnaje v tenisu je v singlu po boji s Ing. Jelínkem starší žák a později extraligový hráč Slavie Praha Robert Novotný a v deblu zvítězili Jelínek - Vonásek.
 8. Sportovní akrobacie vystupuje pod vedením Z. Jakubce v listopadu úspěšně v NSR (42 členů včetně přípravky, nejlepší Dobišová, Ridlová, Vacková - děvčata úspěšná i v atletice).
 1. V TJ 343 členů, hokej již pomalu končí - má jen 14 dorostenců, na vzestupu je sportovní akrobacie, šachy a tenis - 45% členstva.
 2. Jelikož začíná přibývat záměrů k rozšiřování sportovních aktivit i členů, je ustavena stavební komise TJ (Drozd, Čáp, Pavlásek, Nikodém, Šachl, později Ing. Zákostelecký), ale kurtů pro tenis a nohejbal je stále zoufale málo.
 3. Dokončena rekonstrukce sociálního zařízení a vybavení šatny, dostalo se i na opravu tělocvičného náčiní v sále (žíněnky, kruhy, švédské bedny a další - na nové ještě dlouho nebudou peníze).
 4. Oprava a výměna části mantinelů na LH ploše a oplocen je pozemek přidělený do trvalého užívání pod parc. čísly 415/1 a 415/2.
 5. Na dalším dětském karnevalu na 90 „omaskovaných“ dětí a dalších 70 rodičů, velice pestrý program s historickým šermem - sokolovna doslova nadupána.
 6. Spotřeba elektřiny už zase roste na 5 646 kWh (výbor trne, nebude-li z toho průšvih).
 7. Vyrobena a instalována plechová vana pod kotel pro případný únik nafty v kotelně – časem se to ukázalo jako velice prozíravé.
 8. Odvetné utkání našich sportovních akrobatek s NSR v Tyršově domě a příprava na MS v BLR, přátelské utkání ČSSR-NDR, naši jsou skvělí. Zdeněk Jakubec prostě umí.
 9. Jeden z nejlepších roků sportu mládeže v Čimicích - kromě sportovní akrobacie také bří. Čechové v šachu a mladíci bří. Novotní s G.Veselou v tenise hájí úspěšně barvy TJ v republikových soutěžích. Robert je ve čtvrtfinále mistrovství ČSSR v Přerově a stává se přeborníkem hl. m. Prahy v kategorii mladší žáci, jeho bratr René a Gábina Veselá vítězí v celostátních turnajích. Dobře si vedou také mladí hokejisté - přípravka sparťanských žáčků v Čimicích.
 10. V oddíle tenisu a posléze i v TJ je novou posilou Ing. Vainer, jehož zkušenosti se promítly a promítnou i v dalších letech u všeho, co souviselo se stavbami a opravami v areálu TJ.

 

 1. V TJ 324 členů, z toho v džudu 56, ledním hokeji 17, nohejbalu 9, tenisu 72, sportovní akrobacii 29 a ZRTV 141.
 2. Nově se ustavuje odd. nohejbalu pod vedením Oty Doležího, naopak náhle končí odd. šachů, jehož vedoucí se odstěhoval.
 3. Započata výstavba tenisových kurtů č.3 a 4 a také nohejbalových kurtů šikmo proti sokolovně.
 4. Oddíl tenisu a výbor TJ pořádá celopražský turnaj žáků v tenisu (účastní se např. Škoch ml., ale zejména budoucí hráč světové ATP a vedoucí FEDCUPU žen Petr Pála ).
 5. Příjmy 190 600 Kčs a výdaje 192 200 Kčs.
 6. Jarda Smetana, Pavel Kotyza a Milan Goll zakládají odd. juda pro prvních 15 nadšenců. K tomu bylo TJ jaksi záhadně „darováno“ skládací tatami s plachtou navrch.
 7. Robert a René Novotní jsou přeborníky hl. m. Prahy ve čtyřhře ml. žáků, René navíc přeborníkem Prahy ve dvouhře ml. žáků. 
 1. TJ má 337 členů, z toho 78 mužů, 84 žen, 27 dorostu a 148 žáků v oddílech šachu, tenisu, nohejbalu, juda a ZRTV.
 2. U příležitosti MS v ledním hokeji ve sportovní hale hraje na našem hřišti tenis s Dr. Řehákem Allan Eagleson z Kanady, známý to hledač nadějí a kouč..
 3. Pokračuje výstavba tenisových a nohejbalových kurtů, shánějí se peníze z Akce Z nebo tzv. stavební údržby OV ČSTV, spoléhá se na nadšení a brigády jednotlivých zájemců o tenis a nohejbal.
 4. Robert Novotný se stal přeborníkem republiky žáků.
 1. Registrováno 320 členů, z nichž 157 dospělých v odd. juda, sportovní akrobacie, tenisu, nohejbalu a ZRTV, k dispozici je 20 trenérů a cvičitelů a také 3 rozhodčí.
 2. Třináctičlenný výbor TJ (Ing. Růžička Vlastimil, Ing. Vonásek Vladimír, Růžičková Jaroslava, Šebánek Richard, MUDr. Hana Krčmářová, JUDr. Ing. Bureš Vojtěch, Doleží Otakar, Smetana Jaroslav, Ing. Novotný Bohuslav, Večeřa František, Novotná Vladislava, Ing. Zákostelecký Josef, PaeDr. Kostelníková Hana).
 3. Akce pro veřejnost nevybočují z tradice 80. let - lyžařské zájezdy, branný závod dětí, Mezinárodní den dětí, společenské večery.
 4. Nohejbal po pevným vedením Oty Doležího skončil na 1.místě ve III. třídě - bez porážky (jen 2 remízy), členové oddílu odpracovali 700 hodin na oplocení dvou kurtů a nátěrech a mají spoustu dalších plánů. Je postavena laminátka, darovaná SSLZ pracoviště Čimice, a vedle ní jsou ukotveny buňky pro šatny.
 5. ZRTV má cvičení žen, ml. žáků a žákyň, oddíl juda má 50 cvičenců, 2 trenéry a 1 cvičitele, někteří žáci dokončili zkoušky na 5.kiu.
 6. Odd. tenisu, který vede V. Vonásek, má 80 členů a z toho 42 žáků, dokončen je kurt č. 3 a započata výstavba č. 4, oddílový turnaj vyhrál Petr Müller. Robert Novotný je opět přeborníkem, tentokrát získal 1. místo v přeboru hl. m. Prahy smíšených družstev dorostu, a to zopakoval i v roce dalším. Jeho bratr sklidil úspěchy ve čtyřhrách st. žáků spolu s Vaňkem.
 7. Odd. sportovní akrobacie vystupuje na sportovní akademii v Čechii v Praze 9.
 1. J. Smetana v oddíle juda končí a s ním postupně také na čas celý odd. juda.
 2. Spotřeba elektřiny vzrostla na 7 886 kWh, v důsledku havárie kotle na naftu – (vyčištění záchytné jímky od nafty se prodražilo) se začne provizorně topit pomocí šesti el. olejových radiátorů. Je rozjeta 1. etapa projektu na přípojku horkovodu do sokolovny.
 3. Účast odd. sport. akrobacie na závodech v BLR, PLR.
 4. Odd. tenisu dokončil stavbu 4. kurtu a oplocení, dospělí i žáci oddílu se v soutěži umisťují uprostřed tabulky III. třídy v Praze. Ovšem vrcholem sezóny je tradiční podzimní turnaj singlů s táborákem, u něhož bratři Zbyněk a Vít Müllerové koncertují na spinet, flétnu a kytary. Velebně povznášející atmosféra. Přitom spontánní je potlesk nejen tenistů a jejich hostů, ale také okolobydlících. Kdo tento koncert při svitu hvězd a obzvláštně vynikající akustice neprožil, může těžko věřit tomu, že se jednalo o neopakovatelný zážitek. Renda Novotný se stal přeborníkem Prahy ve smíšených družstvech dorostu.
 5. Odd.juda nakrátko vzkříšen díky zájmu p. Kotyzy, leč 56 členů převážně dětí bude vzápětí opět zklamáno ukončením činnosti.
 6. Odd. nohejbalu uspořádal již tradiční turnaj dvojic. Zastřešil a natřel také šatnové buňky.
 7. ZRTV ochromeno  kvůli chladu v tělocvičně, pokles členské základny - začíná navíc konkurenční cvičení v tělocvičnách školy.
 8. Příjmy 156 700 Kčs, výdaje 207 000 Kčs.
 1. TJ dostal do trvalého užívání pozemek 415/1,2 - cca 4 500m2; na něm začala v průběhu roku kultivace, aby mohlo vzniknout sportovní hřiště - odvoz navážky po stavbařích, navážení škváry, písku a hutnění.
 2. Odd. sport. akrobacie vede František Večeřa, avšak pomalu se loučí s Čimicemi. Většina členů přešla pod Sport Praha a trénují v Tyršáku. Oddíl má 15 závodníků a 2 trenéry (později se Františkovi svěřenci stávají mistry republiky nejen ve sportovní akrobacii, ale i v nové disciplíně rokenrol).
 3. TJ zajišťuje zájemcům místa v autobuse Elektropodniku na zimní víkendy do hor. To proto, že autobus TJ je už druhým rokem spíše šrot a zájem o zájezdy stále trvá. Pořádá je Vlastík Růžička se Zdeňkem Štenclem.
 4. R. Šebánek se dožívá padesáti let – výbor TJ mu věnoval dar v hodnotě 140 Kčs.
 5. Zemřela obětavá pí.Turková, hospodaření přebírá na další léta pí. Novotná, manželka Bohouše Novotného, účetní jak se patří. Později jí zůstává „jen“ hotovostní pokladna.
 6. Dne 3. 8. vznikl v kotelně požár, který museli likvidovat pražští hasiči, škodu za 15 000 Kčs způsobili pracovníci SSLP, kteří si chtěli (v létě!!) přitopit, ač bylo známo, že byl v kotelně vyhlášen havarijní stav. Ukázalo se, že instalace vany pro případný únik nafty byla více než prozíravá. Jen díky ní nedošlo k ekologické havárii. Požár tento havarijní stav ještě zvýraznil a dopomohl tak k financím na modernizaci kotelny. Záměr byl změněn na plynové médium.
 7. Do výboru TJ byl za Hanu Kostelníkovou kooptován nakrátko Zdeněk Jakubec.
 8. Po okolních úpravách byly zcela dokončeny tenisové kurty 3 a 4, oddílový turnaj opět vyhrál P. Müller, čtyřhru Vainer s Holickým. Úspěšné jsou již tradiční táboráky s hudbou a účastí přes 50 osob, které čas od času jdou krapet silnějším zpěvem na nervy některým sousedům. René Novotný spolu s Vaňkem jsou přeborníky Prahy v deblech juniorů.
 1. Skončilo povinné členství v ČSTV, výbor TJ Sokol spolu s valnou hromadou po zjištění všech okolností pečlivě zvážil možnosti a rozhodl se pro vlastní právní subjektivitu se všemi s tím souvisejícími povinnostmi jako nástupce TJ Sokola z let 1936-48. Všichni výboři, ale i členové věří, že přišla opravdu doba vlastního rozkvětu a možností, které si můžeme vytvořit vlastními silami a žádné nadřízené orgány už nebudou brzdit aktivitu členů.
 2. Odd. tenisu dokončil osvětlení kurtu (leč s postupem let se ukazuje spíše jako propagační a vhodné pro společenské akce u táboráků než pro samotné hraní tenisu). Bratři Novotní jsou (již za Slavii) přeborníky hl. m. Prahy ve čtyřhře dospělých.
 3. Brigádnicky vyklizeno zničené zařízení kotelny, velmi špinavou práci konají zejména nohejbalisté a vzápětí na to se prostor pomocí firmy stavebně upravuje pro plynovou kotelnu.
 1. Odd. tenisu navázal tenisospolečenské vztahy s klubem v Brémách, který hostil na jaře, a naopak na podzim byl zase náš klub prvně v Brémách - tato přátelská setkání pokračují pak každoročně až do r. 1997. Postupně se účastní také členové jiných oddílů.
 2. Pozemek 415/1,2 je předmětem restituce - bývalo tu zahradnictví p. Hladkého a bývalý majitel využívá restitučních zákonů k žádosti o navrácení pozemku. Snaha TJ udělat zde nejdříve volné hřiště pro obyvatele Čimic a později vytvořit záměr pro ekonomičtější využití této plochy je silně zabrzděna a TJ nezbývá, než po dlouhá léta jen čekat na verdikt laxních či přetížených soudů a zatím jenom za „nepatrný“ peníz sekat trávu, bránit černým skládkám a čekat dál – teprve v roce 1999 je rozhodnuto.....
 3. Zemřel dlouholetý obětavý člen stavební komise TJ, tahoun vší výstavby a hlavně bezvadný člověk Ing. Zákostelecký.
 4. Znovuoživen nakrátko odd. juda.
 1. Česká obec sokolská započala na základě nového zákona dlouholetý právní spor o majetek, který skončil až v r. 1995. Členové ani výbor zcela nechápali důvod požadavku navrácení majetku někomu, kdo v Sokole Čimice již necvičí, nesportuje, sport nefinancuje ani jinak nepodporuje, nemluvě o tom, že nikdo z ještě žijících zakládajících členů žádný zájem o majetek či dění v Sokole do této doby vůbec neprojevil (3 roky od „něžné“). Myslím, že kdyby tomu bylo jinak, spor by nemusel být veden vůbec. Spor vedla župa Podbělohorská, která by majetek získala, aniž se o něj právě ona v dřívější době nějak zasloužila. TJ již od r. 1990 měla právní subjektivitu, může a chce se vyvíjet zcela samostatně. Na straně druhé chtěl výbor držet tradici Sokola, vždyť na katastrálním úřadě v pozemkové knize je nadále TJ zapsána jako Tělocvičná (ne Tělovýchovná) jednota Sokol Čimice a tento název v dřívějších dobách snad nikdo v Čimicích nezpochybňoval. Na sokolovnu se chystá nový znak Sokola, máme nové členské průkazy, všichni cvičenci chodí do svého Sokola či sokolovny. Připomeňme zde také, že starosta Obce sokolské (v letech 1990-94) shodou okolností bydlel v Čimicích stejně jako jednatel ČOS. Tedy jedni z nevyšších představitelů a ti si čas navštívit TJ Sokol Čimice, byť aspoň na chvíli, neudělali ani jednou. Zdá se, že i tato doba je jaksi vymknuta z kloubu.
 2. Ukončena éra pronájmu sokolovny firmě s názvem Stavební strojírenství a lehká prefabrikace GŘ Zličín - OVVZ LP Plzeň, provoz Čimice; firma se postupně zmenšovala a pak odstěhovala. Pro TJ vyvstala zásadní otázka: komu pronajmout uvolněné prostory? K podnikání? K obchodu, či jako sklad? Nebo si je ponechat - z čeho pak ale bude TJ provozovat svoji činnost? Doba dotací od státu na dlouhé roky končí. Zájemců bylo několik. Jen jedna nabídka – byť kontroverzní – stála za úvahu. Instaplast. Jedna z rodících se a už poměrně úspěšných českých firem. Po dlouhých debatách ve výboru zvítězila nabídka firmy pana Rybáře, který se zároveň stává s Ing. Kocinou za Instaplast čestným členem TJ. Rozhodnutí spolupráce s touto firmou se po letech ukázalo jako rozhodnutí naprosto správné.
 3. TJ s nadějnou vyhlídkou zcela jiných finančních prostředků předělává kotelnu na plynové vytápění.
 1. Ve výboru pracují do valné hromady Růžička, Vonásek, Novotný, Doleží, Puman, znovu ještě Smetana a dále Smejkalová, Novotná, a po valné hromadě vystřídá 15 let předsedajícího Vlastíka Růžičku Ing. J. Müller. Ing.Růžička nadále bude revizorem TJ.
 2. TJ má svůj nový znak, který zdobí novou fasádu sokolovny a členské průkazky (autor znaku Zdeněk Jizera Vonásek z Pelhřimova - bratr V.Vonáska jednatele TJ ). Žlutomodré barvy jsou tradiční čimické, potvrzené vexilologickým klubem.
 3. Rozhodnuto o přestavbě kurtu č. 4 na nové dva kurty, nohejbal rovněž rozšiřuje výběhy a opravuje oplocení.
 4. Předpokládané příjmy i výdaje 550 000 Kč – finance určeny především na novou omítku a okno, na opravu střechy, nákup faxu, dokončení kotelny na plyn, vymalování sálu a úklid. Přišla opravdu doba, kdy má TJ šanci postupně náležitě opravit svůj majetek, dokoupit mnoho chybějících a potřebných věcí a tím zajistit důstojnější podmínky pro cvičení a volný čas svých členů.
 5. Kolaudace kotelny a pro TJ dosud nezvyklé čisté topné sezóny mohou začít - členové se po mnoha letech dočkali. Kotelníkem a údržbářem v sokolovně se stává Jan Chamas. V  pronajatých prostorech Instaplastu se topí nadále elektřinou, ale zato přebudované prostory v suterénu jsou k nepoznání hlavně pro ty, kteří ještě před půl rokem pochybovali. Zdá se, že vybraný partner je kvalitní a vzájemné každoroční doplňky smlouvy o pronájmu jsou sice uzavírány na hranách možností Instaplastu, ale ve vší solidnosti.
 6. Vznik odd. hokejbalu na původním hřišti ledního hokeje – nadšenci tohoto sportu opravili povrch, nové mantinely na zkrácené ploše, stříšku pro hráče a vybudovali el. přípojku od nového kiosku do buněk - v tom pomáhá také vrcholový klub KOVO. Začínají extraligové zápasy na staronovém hřišti, vedoucí R. Puman a později jeho bratr mohou být spokojeni, narůstá však problém s úklidem a hygienou okolí hřiště, neboť jít na toaletu do sokolovny je pro mladé kluky při zápasu či po něm příliš daleko.
 7. TJ nakupuje výhodně stroje likvidovaného fitcentra v Dejvicích, jehož majitel je z Čimic a dává šanci vzniku zcela nového oboru sportu a kondičního cvičení v Čimicích. Velké trampolína na podiu po sportovních akrobatech dosloužila a místo ní je instalováno prvních 18 „mučidel“ za 180 000 již Kč a nikoli Kčs, neb od letošního roku máme samostatnou ČR.
 8. Odd. džuda k 31.12. definitivně končí z důvodů stěhování trenéra.
 9. Prudký rozvoj cvičení žen, nové cvičitelky Markéta Kočárníková a Jana Pištorová opravdu „jedou“, děti s rodiči a předškolní děti vede Věra Smejkalová, Jarka Růžičková začíná s rehabilitačním cvičením.
 10. Robert Novotný obsadil 1. místo (opět v barvách Slavie) v 1. lize tenisu družstev dospělých.
 11. Rok 1993 byl zlomovým v aktivitách stavebních, zatímco společenský boom zažívala sokolovna zejména v polovině 80. let.
 1. Rok rozjezdu fitcentra a budování oddílu, který vede Ing. Novotný, odstoupivší předtím z odd. tenisu, kde jeho synové úspěšně začínali (v této době již oba na studiích v USA).
 2. TJ získala za první reklamu umístěnou na mantinelech hokejového hřiště od Obchodní banky nezvykle vysokou částku 80 000 Kč.
 3. Rozšiřuje se cvičení pro ženy a dívky o další druhy pohybu, dokupují se činky, plastové podložky, Jarda Vorel z tenisu pomáhá ozvučit sál.
 4. Rozebrané kdovíjak získané tatami bezúplatně a krycí plachtu za symbolickou cenu předáváme Domu dětí v Nymburce.
 5. Natírána okna a dveře sokolovny, montáž tepelných izolací do oken, nově řešen vchod do areálu.
 6. Zájem o založení odd. florbalu a jeho provozování ve školní tělocvičně po chvíli opět hasne.
 7. Pro hokejbal a nohejbal zakoupen ekologický WC za bezmála 30 000 Kč - umístěn pod buňkami nohejbalu.
 8. Schválena pravidla pro podíl oddílů na placení energií, což je spravedlivější než stávající způsob, který spočíval v tom, že TJ hradila všechno bez ohledu na využívání tělocvičny.
 9. Zkvalitněny podmínky pro úklid sokolovny - nakoupen úklidový vozík, výkonný vysavač a zvýšena částka za práci uklízeče – uklízí p. Borufka.
 10. Za pí. Novotnou, která nadále povede pokladnu a styk s peněžním ústavem, kooptován do výboru Vít Müller, který postupně zavádí hospodaření na PC a stará se o daňové záležitosti.
 11. Průměrné odd. příspěvky činí 160 Kč/osobu a rok.
 1. Rok dalšího zlomu - valná hromada po zvážení všech argumentů obou stran právního sporu po neustálých odkladech a nekončících téměř čtyřletých stáních u Obvodního soudu pro Prahu 8 ukončuje tento spor a dnem 1.7. je Tělocvičná jednota registrována v ČOS, když předtím bylo třeba zrušit registraci na Ministerstvu vnitra ČR, získat nové IČO a bankovní konto. Katastrální úřad však nechápe, proč do pozemkového listu vkládat Tělocvičnou jednotu, když tam je od roku 1936. Proto ČOS ještě další 2 roky formálně soudní spor nezruší a výbor TJ navíc čeká pozemkové martýrium s úřady k pozemkům v trvalém užívání; ty byly připsány Tělovýchovné jednotě. Začínáme pod župou Podbělohorskou a nutno říct, že zejména pochopení a citlivost pí. Havlové zastupující župu v každodenních maličkostech a starostech je nadějí pro další vývoj vztahů mezi TJ a župou.
 2. Výbor další 2 roky pracoval v sestavě Müller J., Müller V., Smejkalová, Šebánek, Doleží, Novotný, Vonásek a revizoři Růžička, Pištorová. O tom rozhodla také valná hromada. Uvažuje se o oslavě 60 let vzniku TJ Sokol. Ale nejdříve výbor získal mandát vybudovat pro své členy ve zdevastovaném suterénu saunu.
 3. Odd. hokejbalu opět skomírá a stav hřiště začíná být neutěšený, stížnost následuje stížnost – zejména kvůli hluku hygieně a nepořádku kolem.
 4. Omítka sokolovny na stěně k Pochmanům rovněž opravena a na sokolovně je zvnějšku snad nadlouho zase vše OK.
 5. Úprava nezvykle vysoké, ale plošně malé místnosti vedle kanceláře, je řešena rozdělením na spodní skládek materiálu a horní malou kancelář či prostor pro archiválie, věci cvičitelek apod. Rovněž je odstraněna shnilá podlaha a instalována nová podlaha v kanceláři včetně lina a také natřena střecha.
 6. Zakoupena kuchyňská linka, chladnička a průtokový ohřívač, ale také (pozdější zjištění, že chybně) rotační sekačka.
 7. Plánovaný společný výlet „na kolech a po svých“ připravovaný Růžičkou a Vorlem do rakouského Podunají zhatil těsně před odjezdem krach při pronájmu autobusu.
 8. 1. ročník cyklistického závodu „Draháňské kolečko“ organizuje úspěšně starosta TJ J. Müller.
 9. Odd. nohejbalu se probojoval jako dvoučlenný tým na MR v Příbrami, společensky nádherný tradiční turnaj dvojic za účasti rodinných příslušníků a venkovního posezení vyhrávají bývalý internacionál ve fotbalu a majitel Kozlovny L.Vízek s dcerou.
 10. V TJ je 240 členů v 5 oddílech.
 11. V oddíle fitness ustanovena  přípravka karate, opět pod vedením neúnavného B. Novotného.
 12. Mikulášská nadílka pro děti opět velice úspěšná, stejně tak tradiční táboráky odd. tenisu pro hosty z Brém.
 13. Dokončena úprava hokejbalového hřiště a nakoupeno nové stavební nářadí.
 14. Z dlouhosloužícího ale nedoceněného válce pro povrchy kurtů kdosi ukradl přes noc z oploceného areálu TJ motor, takže jsou nadále členové odsouzeni válcovat ručně.
 15. Starosta spolu s Ing. arch. Postupou zpracovává studii sauny a dále zajišťuje její realizaci.
 1. Rok sauny - dílo za 450 000 Kč je dokončeno v létě a po zakoupení nového bojleru a po kolaudaci předáno k 1. 11. do provozu. Hlavní podíl na práci má starosta; členové možnosti se saunovat (za pouhých 25 Kč za provoz) využívají denně kromě soboty.
 2. Souběžně probíhá další práce v kanceláři - snížení stropu dřevěným podhledem a snaha místnost využívat postupně také jako klub. Proběhla rovněž havarijní oprava střechy na ploše cca 30m2 , což ovšem znamenalo vynaložení značných prostředků nad rámec rozpočtu.
 3. Hokejbal pod vedením L. Beera končí další jepičí cestu tohoto oddílu a zdá se, že energie a finance investované do opravy půjdou do ztracena.
 4. Historicky první grant magistrátu hl. m. Prahy pro TJ v hodnotě 50 000 Kč nám pomůže zaplatit část energií a opravit náčiní v sokolovně.
 5. Snaha získat na léto správce (po úmrtí p. Vacha) se minula po výběru ze 6 uchazečů úspěchem. Jeden sice zpočátku pár dní pracoval, dalších několik dnů však trávil jen pod vlivem alkoholu a spíš odrazoval od sportování, snad se to povede za rok…
 6. Po revizní zprávě byla provedena inventarizace majetku - evidence je vedena na PC stejně jako evidence členů TJ.
 7. Schválen nákup telefonu do kanceláře pro případné správce.
 1. Valná hromada potvrzuje volbami stávající výbor na další tříleté období, kontrolní komise bude pracovat ve složení JUDr. Bokotej a Jana Pištorová. Aktivně skončil dlouholetý obětavý pracant Ing. Vlastimil (Loutka) Růžička.
 2. Další kalvárie s úřady má název „penále“ a TJ nehodlá jen tak vyhodit více než 20 000 Kč za údajně neplacené úroky jen proto, že jsou díry v zákoně. Kauzu se cestou našich několika stížností ( poslední na MPSV) povedlo odehrát do ztracena a TJ nakonec nic neplatila.
 3. Zkrášlen vchodový prostor do sokolovny zámkovou dlažbou, místo udusané škváry či zbytků asfaltu je nyní zeleň, nové oplocení kolem „hokejáku“ - vše za 200 000 Kč.
 4. Sokolovnu uklízí M.Chamasová, na podzim začíná s úklidem opět p. Borufka.
 5. Vyčištěny obě studny, ta u sokolovny s přítokem 70 l/min je připravena posloužit v dalších letech ke kropení hřišť, druhá u „hokejáku“ uzavřena a je zatím k nepoužívání pro malý přítok.
 6. Odd. tenisu prvně od založení nemá registrované družstvo v soutěži - nejsou ženy a děti a navíc registrace jednoho stojí 700 Kč (při průměrných mzdách kolem 8000 Kč to je pro mnohé hodně peněz), Václav Veselý s dcerou začínají s novou školičkou pro cca 25 dětí, na podzim si odd. pronajímá halu na Admiře k nedělní hodince hraní za 350Kč /hodinu (má na to cca 18 členů naší TJ, kteří se v hale střídali, kéž by něco podobného bylo u nás – umělý povrch s bílým písečkem se všem moc zamlouvá. Kdo by tehdy tušil, že tento sen se uskuteční!!).
 7. Správcovat se pokouší rovněž Vašek Veselý z tenisu, ale po dvou měsících končí a jeho činnost úspěšněji nahradili studenti Eda Vonásek a Michal Vlk.
 8. Prvního tenisového turnaje „O putovní pohár starosty Sokola“ čtyřher v tenisu se účastnilo 24 hráčů z oddílů tenisu a nohejbalu, vítězové Petr Wasik a Pavel Kubiš. Pohárů starosty je v roce výročí Sokola více - další pro Draháňské kolečko, karate a nohejbal a také putovní poháry – jsou umístěny na polici v kanceláři, kterou zhotovil p. Šebánek.
 9. Věrka Smejkalová - náčelnice všestrannosti dlouhodobě onemocněla, a tak se ocitly malé děti po mnoha letech bez cvičitelky; náhradnici zatím nemá.
 10. Hokejbalové hřiště je volně přístupné a začíná chátrat, M. Lázňovský dává optimisticky dohromady další partu nadšenců, opravují vandaly poškozené mantinely a spárují asfalt. plochu. Jde ale jen o další marný pokus oživit „mrtvolu“.
 11. Tenisové kurty 4 a 5 dokončeny a zůstala ještě nenaplněna představa ozelenění.
 12. Fitcentrum vybaveno dalšími stroji, oddíl nemá obavu z nezájmu - byť nedaleko jsou zprovozněny nové konkurenční prostory pro squash.
 13. Přípravy na oslavy 60 let Sokola v Čimicích vrcholí - počátkem září se schází několik nejstarších pamětníků, aby byly zaznamenány jejich vzpomínky, výbor slíbil zpracovat a vytisknout brožuru o historii TJ Sokol Čimice. Pro pamětníky dříve narozené následovala 19. 10. odpoledne výstavka archiválíí, krátký proslov starosty Müllera a prohlídka sokolovny s okolím, ukázky cvičení dětí z odd. karate a cvičení žen a také překrásný závod horských kol Draháňské kolečko (rekordní počet téměř 40 startujících). Dříve narozených pamětníků se sešlo popovídat si navzájem asi třicet. Setkání bylo dojemně vřelé a přáním těch nejstarších věkem, nikoli ale duchem, bylo se sejít brzy opět. Nikdo z mladších nechtěl věřit, že pí. Štenclová dokáže nejen pevným hlasem a krásnou češtinou vzpomínat nebo mluvit o současnosti, ale také ve stoji spatném dlaně rukou opřít o podlahu. Leckterý mladík věkem by mohl závidět. Ze setkání byl pořízen videozáznam (k dispozici u J. Müllera).
 14. Dne 22. 11. zábava v sále pro současné cvičitele, trenéry, výbory a rodinné příslušníky, vystoupilo dechové kvinteto Zb. Müllera a kapela souseda p. Veselého – účast kolem 100 osob.
 15. Opraven ztracený a znovunalezený obraz z doby budování sokolovny, plastiky bust Tyrše a Fügnera ovšem nalezeny nejsou. Je pravděpodobné, že tyto věci se mohly hodit někomu v době stěhování SSLP, kdy v sokolovně zavládl stěhovací a bourací chaos.
 16. Instaplast ve svých prostorech rovněž zavádí plyn místo vytápění akumul. topidly, rozvod se stává součástí budovy a bude v případě odstoupení Instaplastu majetkem TJ.
 17. Nakoupeny plastové stepy za 54 000 Kč, oddíl všestrannosti má nové cvičitelky pro dívky a ženy sl. Vaškovou a Elisovou.
 1. Sportovně relaxační masáže v prostorách sauny začíná provádět p. Vlk – medik a budoucí lékař, člen oddílu tenisu.
 2. TJ obdržela další důležitý grant Magistrátu ve výši 110 000 Kč na údržbu a energie.
 3. Dochází k úpravě smlouvy s Instaplastem, TJ dostane od letoška za pronájem každoročně méně než do roku 1997, avšak mění se také užívání některých prostor ve prospěch TJ.
 4. Hospodaření za rok 1997: příjmy 777 tis.Kč, vydání 773 tis.Kč.
 5. Řešeno je zatékání vody do suterénu od Pochmanů, zvažována alternativa výkopu a položení izolací, nakonec Pochmanovi svedli střešní vodu dál od domu a v suterénu je zase vše OK.
 6. Společenského večera 21. 3. se účastnilo 120 hostů, vstupné 50 Kč, hrálo „Combo“ souseda p. Veselého.
 7. Správcování hodlá se vší vážností převzít další výborem vybraný zájemce p. Halama s rodinou, ovšem skončil již za dva dny, po tom, co se (náhodou ?) v Instaplastu po vloupání ztratila denní tržba. Nadále tedy správcují jako loni studenti Vlk a Vonásek .
 8. 60. narozeniny oslavil starosta J. Müller, 50. narozeniny pro změnu V. Loutka Růžička, dlouholetý bývalý předseda TJ, a také člen stávajícího výboru Ota Doleží.
 9. Nasázeno na 50 tújí na hřišti mezi nohejbalem a tenisem a u sokolovny a upraveno nohejbalové hřiště (rozšíření, oprava betonových soklů a oplocení), palubkami obloženy buňky, vše natřeno, nohejbal. hřiště dostává postupně novou fazónu.
 10. Proběhla 1. etapa napojení studniční vody na vodoinstalační šachtu s možností kropit kurty vlastní vodou. Tyto úspory budou po neustálém zdražování vodného a stočného brzy zřejmé.
 11. Areál TJ si prohlédli zástupci župy Podbělohorské; podle jejich vyjádření patříme ke špičce co do stavu majetku (budov a hřišť) – jak asi musejí vypadat jiné sokolovny radši nedomýšlet.
 12. Opraveny omítky uvnitř v sokolovně a všude vymalováno za 20 000Kč.
 13. Cvičení žen a dívek má konkurenci v komplexu Draháň, ale úbytek cvičenek není v TJ znát, spíše naopak.
 14. Za grantové peníze zlikvidovány staré rozpadající se mantinely a plocha asfaltu prodloužena až k podezdívce tenis. kurtů.
 15. Pod hlavičkou TJ proběhl v září zájezd do Kalábrie. Následně v říjnu postihla R. Šebánka, jednoho z účastníků tohoto krásného zájezdu, mozková příhoda a je upoután na mnoho měsíců na nemocniční lůžka postupně několika nemocnic.
 16. Zpracován 1.návrh na grant MŠMT – využití asfaltové plochy jako hřiště s umělým povrchem pro více sportů.
 17. Zástupci TJ vyjádřili soustrast s úmrtím souseda p. Jírovce.
 18. Na podzim opravena střecha letováním záplat.
 19. Podzimní Draháňské kolečko za účasti 22 závodníků vyhrává Jiří Chyba.
 20. V sokolovně začal svoji činnost na jednu sezónu kroužek společenských tanců (vede M. Vlk).
 21. Stále probíhá (od roku 1991) spor o pozemky manž. Hladkých naproti sokolovně.
 22. Je zakoupen nový stroj do fitcentra za 36 000 Kč a výsuvný žebřík pro práce ve výškách, jsou instalována nová plechová vrata do skladu sokolovny, zakoupen je také plastový nábytek na kurty.
 1. V rámci cvičení žen začal dvousemestrální kurs snižování nadváhy pod vedením pí. Vonáskové (účast patnácti dam odhodlaných ke všemu se postupně snižovala, nicméně vytrvalkyním se dílo zdařilo).
 2. 27. března proběhla společenská country zábava za účasti cca 90 osob, vstupné 80Kč.
 3. Správcování mají na triku opět studenti Vlk, Vonásek a s nimi M. Průžek a J. Stanko.
 4. V únoru promarodil 60. narozeniny v nemocnici R. Šebánek, zemřel tamtéž v  červenci a dne 26.7. měl pohřeb. Do nových voleb bude jeho místo již prázdné – agendu přebírá člen odd. tenisu Jan Chamas.
 5. Opraveny a zbroušeny parkety, vytmeleny spáry a natřena celá podlaha, odstraněn balkónek nad podiem a namontována další osvětlovací tělesa - za opravdu kvalitní práci TJ zaplatila 69 000 Kč.
 6. Nohejbalisté opravili laminátový sklad, v něm zbudován dubový bar a samostatný skladový prostor.
 7. Dokončeno napojení čerpadla a studniční voda je užívána ke kropení (2. etapa stála 21 000 Kč).
 8. Pod hlavičkou TJ proběhl v září zájezd busem (s koly na přívěsu) na Sicílii.
 9. Další cyklisté převážně z tenisu již po několikáté brázdí země české a okolní vždy v červnu – letos jim i zasněžilo, někteří téměř umrzli. Zejména pánové Vogel a Hynek jsou předmětem úrazů nebo v roli přivolávačů malérů.
 10. Jarního Draháňského kolečka se účastnilo již jen 16 cyklistů a zdá se, že akce postupně skončí.
 11. M. Vlk a E. Vonásek natřeli v rámci svého správcování plechovou střechu sokolovny.
 12. Ze základní školy obdržela TJ gratis (za odvoz) 15 vyřazených, leč funkčních, žvýkačkami olepených stolů a 40 židlí – na čas vyřešen prostor jejich uskladnění v laminátce.
 13. Připravena další verze studie venkovního hřiště s umělým povrchem firmou ze Zlína za spoluúčasti Ing. Vainera, peníze na tuto akci jsou zatím jen ve fázi příslibů.
 14. Na sokolský slet začíná cvičit Věra Smejkalová s malými dětmi. Dětí ve cvičení stále přibývá, ale není ten, kdo by s nimi kromě Věry cvičil a po mnoha letech také skončilo cvičení dívek.
 15. Žáčci odd. karate se zúčastnili pod vedením B. Novotného Národního poháru tradičního karate v Kobylisích.
 16. 2. ročníku turnaje čtyřher v tenise se účastnilo 9 ponejvíce rodinných dvojic, nohejbalisté se sice výrazně zlepšili, ale na finále si nesáhli.
 17. Turnaje trojic v nohejbale se účastnil mezi 25 borci také herec Ondřej Vetchý, z tenisu už po loňském debaklu logicky nikdo (nohejbalisté tenis trénují v rámci doplňkových sportů, tenisté si všímají v létě jen toho malého míčku, možná že případný zimní turnaj v sálové kopané by pro tenisty dopadl lépe).
 18. Oddílový turnaj singlů v tenisu vyhrál již poněkolikáté Petr Wasik a čtyřhry Petr Wasik se Zdeňkem Slaným.
 19. Z oddílu sokolské všestrannosti se oddělil oddíl aerobiku pod vedením M. Modlíkové (Kočárníkové), oddíl má další cvičitelku K. Krauskopfovou (ale jen na rok).
 20. Na jaře konečně ukončen soudní spor o pozemky, které má od roku 1986 TJ dosud v trvalém užívání – jsou navráceny zpět manž. Hladkým, krátce poté jimi také oploceny a na pozemku postaveny základy 3 rodinných domů (2x manž.Hladcí a 1x jejich palmárový právník). TJ zůstává z celé plochy naprosto nelogicky k užívání přilehlý úzký chodníček. Ten TJ nepotřebuje dále užívat a sděluje svou vůli Ministerstvu financí, kterému pozemek patří. MF v roce 2000 souhlasí, leč ještě v roce 2001 ve výpisu katastru nemovitostí figurují pozemky v užívání TJ. Byrokracie je velmi pomalá.
 21. Vedle hokejáku jsou z ničeho nic zaparkovány 2 maringotky (pro bezbytového dlouholetého člena odd. nohejbalu V.Löfflera a jeho novou choť Alenu), na podzim zůstává už jen jedna. Jak dlouho bude V. Löffler čekat na rozhodnutí soudu o svém bytě, nikdo neví, proto mu TJ vychází vstříc. Napojil se na elektřinu a netuší ještě, co ho to bude stát v dalším období. Připravuje se smlouva s manž.Löfflerovými o užívání pozemku.
 22. Drobné opravy v sokolovně a provoz kotelny po několik let zajišťuje Honza Chamas
 23. Do kanceláře zakoupena výhodně věž značky Thomson. Dřevěné lavičky na sále opravil manžel cvičitelky Věrky – J. Smejkal.
 24. Nohejbalisté a tenisté ukončili soutěže uprostřed tabulek svých skupin.
 • Oddíl tenisu připravil v lednu jako blahopřání k 60. narozeninám svého člena Vaška Hynka vskutku grandiozní živý obraz za účasti 30 členů (viz zarámovaná fotoreprodukce v kanceláři, za zhlédnutí také stojí některý ze 3 videozáznamů).
 • V místnosti WC pod schody u hl. vchodu sokolovny instalován sprchový kout, bojler a provedeny obklady (39 000 Kč).
 • Na tenisových kurtech bylo zlikvidováno staré nefunkční osvětlení a rovněž nefunkční stříška za odrazovou zdí. Na pozemek V. Hynka v Bohnických sadech byla odvezena 20 let tenisu sloužící buňka (již bez funkční podlahy).
 • Vysázeny další túje na dolních kurtech tenisu a podél chodníku na jihu areálu.
 • Na tenisových kurtech jsou letos přihlášeny 4 tenisové školičky
 • Štafetový kolík v pokusech o správcování skutečně přebírají v polovině dubna Vladimír a Alena Löfflerovi - „lidé z maringotek“ - jak dlouho asi vydrží?
 • Cvičitelka Věra Smejkalová ukončila tříletý kurz a stala se cvičitelkou I. třídy předškolních dětí a rodičů s dětmi. Cvičitelku tohoto kalibru nemá široké okolí, na podzim lze očekávat nával přihlášek, zároveň Věra se čtyřmi páry rodičů s dětmi nacvičuje na sokolský slet, jehož se v červenci účastní.
 • Oddíl fitness karate B. Novotného vysílá zástupce na MR a ME 10 - desetiletou naději – Kováře.
 • Výstavba víceúčelového hřiště – rozhodnuto realizovat ne po částech, ale po získání finančních prostředků najednou v roce 2001, nechat zpracovat ještě další studii na jiný způsob odvodnění z asfaltové plochy před položením umělé trávy.
 • Zakoupena propagační trika s emblémem TJ pro všechny věkové a výškové kategorie.
 • Opravena střecha a konečně také dlouhodobě chátrající a nepoužívaný komín.
 • Další oslava, tentokrát 50. narozenin Honzy Chamase. Topiče, údržbáře TJ a hlavně kamaráda. Na programu mužský sborový zpěv deseti členů pod vedením dirigenta a skladatele Zb. Müllera.
 • K 31. 12. 2000 končí zejména pro svůj zdravotní stav svoji činnost starosta Ing. J. Müller a zůstává nadále členem výboru a čestným starostou.
 • TJ má na přelomu století a tisíciletí celkem 307 členů v oddílech: všestrannost (55 převážně hochů a dívek do 12 let), aerobik (74 žen a dorostenek), nohejbal (27 mužů), tenis (70 dospělých a 5 žáčků), fittnes a karate – ČUBU (71 dospělých a 5 žáčků.
 • Celkové výdaje činily 407 000 Kč a příjmy 828 000 Kč včetně dotace od ČOS na budování hřiště v roce 2001.
 • Správce odstraňuje maringotku a užívá stavební buňku, která je zakoupena z jeho financí, činnost správců je hodnocena jako přínos pro TJ zejména v oblasti financí a udržení chodu hřišť a možnosti pronájmu i v dopoledních hodinách, naopak nespokojenost narůstá s nedbalým úklidem.
 • Na Min. financí jsme zažádali podle platného zákona o převedení pozemků v trvalém užívání do vlastnictví, právnická pomoc JUDr. Bokoteje se ukázala později (jako už poněkolikáté) pro TJ nesmírně přínosnou.
 • Šarmantní cvičitelka aerobiku Markéta Kindlová – Kočárníková se přestěhovala a po více než 10 letech cvičitelské činnosti se odebrala na mateřskou dovolenou do Berouna
 • Sponzoři odd.nohejbalu budují pergolu před laminátkou (nejprve se zasouvací střechou, později s pevnou střešní konstrukcí),
 • MUDr. Michal Vlk z oddílu tenisu provádí po mnoho měsíců v odpočívárně sauny bezplatnou chiropraxi pro členy TJ.
 • Výstavba HUP začala v srpnu a 15. října bylo hřiště předávacím protokolem otevřeno - nakonec byly k dispozici sdružené finance TJ, ČOS a MČ Prahy 8 v celkové částce cca 1,5 mil. Kč, nohejbalisté hřiště doplnili o branky a plechovou boudu k převlékání a uložení stojanů pro několik sportů. HUP v Čimicích je jednou z nesmírně užitečných a navíc estetických staveb pro sport v širokém okolí a čimickou veřejnost,
 • Se správci byla uzavřena Nájemní smlouva a zpracována byla Pravidla pro používání majetku TJ,
 • Pro zájemce uspořádán opět zájezd do jižní Francie. Jeho účastníci zažili hrůzné teroristické akce 11. 9. při návratu do campu z Barcelony. Ještě že již naplno probíhá boom mobilních telefonů, kterými jsme mohli být o dění v ČR informováni.
 • Po doplnění je se zpožděním dokončena 32 stránková brožura o historii Sokola Čimice, největší díl práce na ní odvedl Jirka Muller a V.Vonásek, 400 ks vytiskla Tiskárna MV.
 • Opraveno ostění v sauně – první větší oprava po 5 letech provozu.
 • Do výboru kooptován za oddíl tenisu jeho nový předseda Ing.Štěpán Zapletal po té, co po 20 letech vedení tohoto oddílu opustil jeden z jeho zakladatelů stávající starosta Ing. Vladimír Vonásek
 • Dne 13. 4. proběhly oslavy 20 let oddílu tenisu za účasti bezmála 80 stávajících i dřívějších členů, proběhla minivýstavka fotek, společné focení na kurtu a při občerstvení mnoho vzpomínkových debat, hovořilo se ale i budoucnosti.
 • TJ získala od Magistrátu grant 50 tis.Kč na energie.
 • Pod schody je zbudován pisoir s umývadlem a vyspravena krytina střechy.
 • Při cvičení jsou v průběhu roku hlášeny ztráty 2 mobilních telefonů a dokladů v roce 2003 přibude další – zda bude zlodějíček odhalen dosud nikdo neví, policie případ odkládá pro nízkou škodu.
 • Dar 10 000 Kč rozhodnutím výboru věnován Sokolu Troja, kterým měla být vyjádřena spíš solidarita než velká pomoc po katastrofických povodních v srpnu. Jednot, které takto pomohly, ale v rámci Prahy mnoho nebylo.
 • Celkem 30 hráčů se účastnilo turnaje čtyřher O pohár starosty TJ, a na 70 jich ještě večerního posezení a vyhodnocení turnaje. Jakoby tyto oslavy předznamenaly úspěch i sportovní – červnový postup do vyšší třídy.
 • Rovněž odd.nohejbalu připravil turnaje, jedním z nich byl turnaj na HUP – memoriál J.Potužáka ve fotbale a ještě další předvánoční.
 • Do finiše postupuje studie nástavby skladu, vyjasněné jsou kompetence užívání tohoto prostoru,
 • Již tradiční sokolský podzimní zájezd byl letos organizován k španělskému moři v Peníscole pod Barcelonou.
 • V sokolovně proběhla po roce znovu oslava příchodu Nového roku, v časných novoročních hodinách radost některých vyvrcholila propíchnutím několika rehabilitačních míčů – škody zahlazeny do dalšího cvičení s těmito užitečnými pomůckami.
 • Navařeny nástavce se sítěmi u HUP směrem k silnici – zmírněno riziko častých pádů míčů do zahrad a oken RD.
 • Pozemky, které měla TJ v trvalém užívání a o něž jsme před 2 lety zažádali, jsou konečně ve vlastnictví TJ.
 • Aerobik zakoupil novou hifi věž a na její míru a doplňky byla vyrobena skříň.
 • Inventura majetku je završena označením předmětů k dlouhodobému užití a vyřazením nepotřebných, ztracených či opotřebených věcí.
 • V srpnu zkolaudována nástavba nad skládkem, pro tenis bude sloužit zhruba od dubna do října, pro fitness od listopadu do března – vždy po dohodě předsedů obou oddílů, investice vyšla na cca 100 tis. Kč.
 • TJ po letech má díky JUDr. Bokoteje nový Odpisový a Inventarizační řád.
 • Proběhlo výběrové řízení na správce TJ – z 6 přihlášenách vybrán p.Vladimír Fidler (62 let) z Dejvic.
 • Nedávno nakoupený CD profi přehrávač kdosi zcizil přímo ze skříňky na podiu – zloděj musel provoz oddílů znát velice dobře.
 • Firma Milana Pechana pro TJ ještě opravila a vymalovala šatnu a instalovala nové dveře a opravila omítky na stropě sálu.
 • Začíná příprava na zbudování venkovního sociálního zařízení, nový správce výboru TJ doporučil firmu svého zetě p. Puškára. Ten zpočátku nejen zpracoval studii a připravil základní podklady, ale také na objednávku vyrobil markýzu nad vchod do sokolovny, vyboural stará vchodová futra a dveře. Dál ale nic, přestal komunikovat, nebyl k mání. Vzniknul problém, jak rozjeté práce dokončit, vyfakturovat a zúčtovat. Ekonomka Alena Hurtová to během roku zvládla, ale k dokončení jsme opět museli požádat spolehlivého člena TJ Milana Pechana. Na stavební povolení nových WC a sprch však bude třeba mnohem více – razítek a schválení 32 firem a k tomu už naše síly nepostačují. Našla se firma paní Kubinové z Brandýsa. Využili jsme vnitřek původního „bytu“ správců. Výsledek stál za to. Zbývá samotné napojení na hloubkovou kanalizaci, kolaudace a samotné „odhalení“ díla, resp.jeho plné zprovoznění.
 • Předsedou tenisu se stal Eda Vonásek a ve výboru TJ nahradil Štěpána Zapletala.
 • TJ má šanci provozovat tenis i v zimě – na výbor se obrátil s žádostí umístit svoji halu na našich kurtech p.Ďurovič. Přes léto byla připravena díky aktivitě Petra Bokoteje smlouva a nadšení tenisté Honza Kaše a Zdeněk Slaný ale i další připravili přípojky vody a elektřiny a od října se již hrálo.
 • Náčelnicí župy Pobělohorské byla zvolena Věra Smejkalová, kterou tím čeká nelehké období přípravy sletu v r. 2006 spolu s běžnými povinnostmi v práci, doma i v naší TJ.
 • Zakoupen nový stůl na stolní tenis, zatímco starý s podlomeným zdravím byl předán k dožití na spřátelenou ZŠ.
 • Na podnět V.Mullera a Romana Pištory se prostory kotelny proměnily ve zkušební hudební studio pro nadšence TJ. Ti již vystoupili i na oslavách narozenin. Roman Pištora se navíc stal i novým kotelníkem TJ.
 • Starosta byl pozván na kobereček na Místní část P8 – na občansko právní odbor k objasnění některých bodů stížnosti domkařů sousedících s areálem TJ (stížnost na hluk a provoz sportu). Těm také výbor TJ zaslal odpověď. Myslím, že se jednou budoucí kronikář TJ pobaví.
 • Zemřel dlouholetý člen odd.nohejbalu a bývalý správce Vladimír Loffler (52 let).
 • TJ organizovala zájezd na Sardinii.
 • Výbor pracoval ve složení Ing.Jiří Müller, Věra Smejkalová, Jana Pištorová, Ota Doleží, Ivan Zralý, Matouš Lázňovský, Ing.Vladimír Vonásek, Vít Müller, Eda Vonásek. Kontrolní komisi vedl JUDr.Petr Bokotej a členy byly Alena Zapletalová a Zdeněk Štencl.
 • TJ má celkem 257 členů.
 • Veře Smejkalové vyšla půvabná knížečka pro cvičení s dětmi – Zacvičte si s říkadly.
 • Po 5 letech byla v březnu v sokolovně zábava TJ, účast na 80 osob a díky patří především Ivanu Zralému a Otovi Doležímu za vzornou přípravu i následný úklid, celkově zvítězilo heslo NI ZISK NI ZTRÁTA.
 • Tenisté se pokusili o ledovou plochu na kurtu č.1 a kupodivu jim počasí přálo, ke slovu přišlo i hokejové klání se zlomenými hokejkami a mnohé dávno opotřebované a někomu i poničené brusle.
 • Protokolárně - kolaudačně předány do provozu venkovní toalety. Firma „našeho“ Milana Pechana nakonec odvedla pro TJ dobrou práci. Zpracována byla také digitální podoba nových sítí el., kanalizace a vody. Celková hodnota díle nakonec dosáhla částky 340 000 Kč. Konečně jsme odstranili neexistenci toalet - předmět kritiky nejen vlastních členů, ale i sousedů. Po téměř ročním provozu jsou dobře udržované a posloužily také jako šatny pro sportovce navštěvující areál v letním i zimním provozu.
 • Instalována polykarbonátová stříška nad pergolu u laminátky, což pomohlo letnímu venkovnímu posezení.
 • Instalováno světelné čidlo nad vchodovými dveřmi sokolovny, opravena střecha firmou Hovorka s tím, že generálka střechy bude opravdu nezbytná.
 • Začalo se instalovat nové oplocení u nohejbalu a na sokolovně do ulice Ke Hřišti, máme z boku nové orientační číslo 34.
 • 9.ročník turnaje čtyřher v tenisu „O pohár starosty TJ“ vyhrála dvojice Martin Pechan, Eda Vonásek (účast celkem 12 dvojic).
 • Již druhá a po ní hned třetí krádež audiotechniky odd.Aerobiku za poslední 2 roky, tentokrát jednoznačně z nedbalostí otevřené skříňky na podiu a celková škoda je cca 40 tis.Kč (zároveň rozbité vnitřní sklo otevřeného okna). Na dubnovém výboru budou události uzavřeny, avšak již nyní je jisté, že jedním ze závěrů našeho jednání VH musí být dodržování základních pravidel bezpečnosti provozu v sokolovně, ale i venkovních hřišť.
 • Vybrán nový správce a uklízeč – Bedřich Záleský.
 • Koncem roku jsme v reakci na jednání valní hromady župy a také způsob informování resp. neinformování o sletu, financování žup a TJ ze Sazky odeslali otevřený dopis na ČOS a časopis Sokol. Výsledkem je zatím podivná reakce tiskového tajemníka ČOS v čísle 1 časopisu Sokol. Jde o to, že tento článek nejen konkrétně neuvedl obsah našeho dopisu, ale poněkud demagogicky vytváří zvláštní reakci na něj. Kdo si článek ČOS přečetl, aniž zná pozadí, musí být alespoň vyveden z míry, o čem že to některá z TJ vlastně píše. Poslední události v souvislosti se Sazkou pana Hušáka nám opět dávají za pravdu. Chápeme, že akcionáři ČOS nechtějí o financích spojených se Sazkou moc mluvit – je to věc citlivá, ale bohužel se dotýká všech členů ČOS. Proto by se o stavu mělo informovat objektivně. Nepůsobí dobře, když se z tisku dozvíme o nezaplacení čtvrt miliardy Kč na sport za rok 2005 s odůvodněním, že za to může stát a v žádném případě ne nesplacené investice a pravděpodobně i ztrátový provoz Sazka arény (článků v tisku jiném než sokolském vyšlo dost). V našem dopise jsme ale také navrhovali spravedlivější postup při rozhodování o sletech, jichž se už při nácviku účastní z různých důvodů stále méně a méně členů Sokola. Když nic jiného, chtěli jsme o tom alespoň vyvolat debatu. O tom v reakci časopisu ani slůvko. Na stranu druhou slůvkem solidarita při placení mimořádné známky na slet se činovníci ČOS ohánějí velice rádi. Sokol je dobrovolné sdružení s mnoha společnými cíli žup i jednot, ale musí se na stanovení těchto cílů mít možnost podílet všichni – nejen vrcholový orgán ČOS. Jak to udělat, aby hlas TJ byl prezentován jako celosokolská výměna názorů či debata? Pro bratry na ústředí ČOS by to ale asi znamenalo vyvinout víc úsilí jiným směrem, než jsou zvyklí. Nemyslím ovšem, že jsou takoví všichni, jen asi není jejich hlas víc slyšet.
 • Odd. fitness má výbor ve složení Lázňovský, Novotný a Průžek ml. – jen tito členové mají právo jako vedoucí vést cvičení fitness a nést za něj odpovědnost (konstatování po mnoha stížnostech na nedostatky v provozu fitnessu.
 • Nakoupena nová audiotechnika a kovová sejfová skříň ( po poslední krádeži) – vše již zprovozněno zejména zásluhou manž. Pištorových pro odd.aerobiku, celková hodnota 44 tis. Kč.
 • Martin Dušek (mistr světa v aerobiku) bude garantovat cvičení své školičky SANG v rámci všestrannosti pro děti ve věku od 6 let v naší sokolovně.
 • Instalace nových deskových radiátorů v nové posilovně –navíc instalovány odvzduš.ventily a uzávěry radiátorů, cena 36 000 Kč.
 • Střecha sokolovny – s firmou Prestiz byla uzavřena smlouva a pak byla opravena střecha nad podiem (potažení plastovou fólií), zbytek střechy stejnou technologií (10 let záruka na materiál a 3 roky na práci). V předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné závady v práci firmy.
 • Z desek darovaných TJ Ivanem Zralým vyrobil Josef Doleží parádní šatní skříňky do šaten venkovních buněk.
 • 10. ročník turnaje deblů v tenisu „O pohár starosty TJ“ vyhrála z 9 účastnických párů dvojice Vonásek, onásek před dvojicí Vítek, Zapletal.
 • V rámci rozvrhu hodin pro sokolovnu je po mnoha letech zrušena hodina kondičního a rehabilitačního cvičení (jakousi shodou okolností na jaře 2007 zemřela dlouholetá cvičenka tohoto cvičení paní Trnková).
 • Věra Smejkalová informovala výbor o tom, že její syn Jan (člen TJ) v červnu 2006 zdolal za obtížných klimatických podmínek (-10 stupňů) nejvyšší horu Evropy Mont Blanck.
 • Plaveckých štafet tří žup v Tyršově domě dne 3.11. se zúčastníl starosta Vonásek.
 • Webové stránky TJ – byla zaplacena a zaregistrována doména:

www.tjsokol-cimice.cz, stránky vyrobil E. Vonásek

 • p. Ďurovič postavil opět nad kurty 4 a 5 již potřetí za sebou na zimu přetlakovou halu, tentokrát zbrusu novou. Nové jsou také vybetonované svodné kanálky kolem haly, které přijdou na léto zasypat štěrkem.
 • TJ obdržela pozvánku na ekonomický seminář SAZKA a.s., kterého se v únoru 2007 zúčastnil V.Muller – šlo o reakci na nesplněné usnesení ČOS v reakci na kritiku financování.
 • Obdrželi jsme grant ČOS 50 tis.Kč a za něj i s našimi prostředky nakoupeno náčiní pro nejmenší, nové ozvučení sálu a gymbaly.
 • Začalo nové cvičení Pilates pod vedením Lucky Růžičkové.
 • Stavební odbor Prahy 8 nám oficiálně povolil na dalších 15 let používání studny u sokolovny ke kropení kurtů.
 • Vyčištěn povrch HUP.
 • Proběhl den otevřených dveří a hřišť i v naší TJ – s účastí asi 40 dětí – i díky počasí velmi vydařená akce.
 • Máme nové ozvučení sálu.
 • Dokončena instalace odpadů z laminátky do nové kanalizace a byl opraven plot podél chodníku ke zdr.středisku.
 • V sokolovně máme nové podhledy v přísálí (+ nové osvětlení) a nad podiem a zároveň bylo kompletně vymalováno.
 • J. Smejkal opravil skládek pro dětské náčiní všestrannosti.
 • Na konci tenisové sezony byla při úklidu kurtů provedena sonda do podezdívky oplocení do ulice – výsledek je tristní a musíme podat žádost o grant na havarijní stav tohoto oplocení, který byl předán na magistrát. Poprvé jsme obdrželi grant 2 roky za sebou.
 • Po 3 sezonách skončila sezonní přetlaková hala p. Ďuroviče a Knížka – ti začali stavět novou v Bohnicích. Jedna etapa zimních hal u nás skončila a nová pod taktovkou Jaroslava Peterky, jehož žena trenuje tenisový potěr u nás začíná. V té době jsme netušili, že do 5 let tu budou na zimu 3 haly s umělým povrchem plně vybavené pro tenis, nohejbal a další sportování. Vzájemně výhodná spolupráce!
 • Turnaj deblů v tenisu O pohár starosty vyhráli bří Stankové při účasti 8 dvojic.
 • Výbor pracoval ve složení Ing. Jiří Müller, Věra Smejkalová, Jana Pištorová, Roman Pištora, Ota Doleží, Tomáš Frank, Ivan Zralý, Matouš Lázňovský, Ing. Vladimír Vonásek, Vít Müller. Kontrolní komisi vedl JUDr. Petr Bokotej a členy byly Alena Zapletalová a Zdeněk Štencl. Počet členů - 321, z toho 112 mužů, 109žen, 4 dorostenci, 4 dorostenky, 46 žáků a 46 žákyň.
 • Začaly se naplňovat a konečně osvědčují webové stránky TJ www.tjsokol-cimice.cz - resty při naplňování má zejména oddíl tenisu
 • Proběhla výstavba nového povrchu na asfaltu a přetlakové haly. S majitelem Peterkou TJ uzavřela smlouvu o pronájmu pozemku a užívání haly a povrchu hřiště v zimě a v létě.
 • Podán návrh na havarijní grant Magistrátu a ten nám byl přidělen v částce 50 tis.Kč na nové oplocení u kurtů k silnici vedle sokolovny. Zároveň bylo podepsáno přidělení grantu 40 tis.Kč na provoz sokolovny v r.2009.
 • Oprava sauny – fa Saunatop, cena 8 tis.č, podruhé v krátké době opravován komponent sauny – nutná výměna termostatu za nový.
 • Oprava střechy buněk u venkovních hřišť.
 • Stavba nového oplocení vedle lípy do ulice začala v říjnu a byla do měsíce firmami Pecha a Pilecký hotova – pro nás značná investice vyšla i s grantovými penězi na 410 000 Kč.
 • Bývalý Instaplast nám oznámil, že se sloučil s další firmou a od 1. 8. 2009 má název PIPELIFE CZECH s.r.o., všechny další náležitosti a smluvní závazky se nemění.
 • Peripetie s výměnou oken započala vloni na jaře, kdy jsme firmě Oknoplast zaplatili zálohu, aby nám v červnu okna vyměnili. Tato firma nám okna nejen nedodala, ale ani zálohu navrátila, v současnosti vydal soud ve Zlíně soudní rozhodnutí. Okna nakonec v lednu vyměnila firma NOANO, s její prací můžeme být spokojeni – je na ně záruka.
 • Firma Zralý snížila strop na sále a s firma Etna dodala nové osvětlení – další dílek do zkrásnění a zlepšení funkce interiéru sokolovny.
 • Převádíme energie pod Bohemia energy, kde je šance zejména na finanční úsporu plynu.
 • Proběhly výroční schůze oddílů, vedoucím odd.fitness se stal Michal Průžek, který ve výboru TJ nahradil Matouše Lázňovského.
 • 14. ročník deblů tenisu O pohár starosty TJ při účasti 9 dvojic vyhrál pár Kaše, Jaroš.
 • Celkem členů – 293, z toho 95 mužů, 99 žen, 2 dorostenci, 54 žáků a 43 žákyň.
 • Za všestrannost Sokola Čimice nacvičuje několik nadšenců na sokolský slet.
 • Započalo cvičení moderní Zumby, zájem převyšuje současné možnosti oddílu Aerobiku.
 • Tenisu vloni chyběl malý krůček od postupu, když mančaft prohrál s Uhříněvsí – ta ovšem postup prodala jinému týmu, a tak se s Uhříněvsí utkáme hned začátkem května opět a jistojistě to opět bude boj o postup.
 • Oddíl volejbalu je už v naší TJ pevně ukotven, trénuje na HUP a ve školní tělocvičně.
 • K Sokolu patří také další aktivity – např. společenské večery, narozeninové oslavy a další, od loňska nově např. posezení ve zbrusu  nové pergole, ale také již tradičně u laminátky. Opomenout nelze ani společné zájezdy moři a v souvislosti s nimi i čimickou cyklistiku na silničkách či horských kolech. Máme 2 skupiny stolního tenisu, daří se také lyžaření na sjezdovkách i běžeckých tratích, je i pár nadšených pravidelných běžců (V. Muller se opět účastnil pražského půlmaratonu, aby si zlepšil čas oproti předchozímu startu) a je mnoho dalších pohybových aktivit i v konkurenčních zařízeních, jako je např. squash či bowling.
 • Oddíl fitness stabilizoval chod cvičení, snaží se upoutat pozornost i náročnějšími sestavami a pokračuje pozvolná finančně náročná obměna fitness zařízení, která by mohla napomoci dalšímu rozvoji oddílu.
 • Rozhodnuto zakoupit a instalovat do nové topné sezóny kondenzační kotel s výkonem cca 49kW včetně regulace, instalovat samostatnou větev do nového prostoru, pokusit se získat peníze grantů.
 • Nové dřevěné schůdky ze sálu na podium vyrobil Honza Smejkal a máme i nová vrata a vstupní vrátka pod lípou.
 • Částečně dodavatelsky a částečně svépomocí postavena dřevěná pergola u sokolovny. Čas ukázal, jak bezvadný to byl nápad tenistů a zejména emeritního starosty J.Mullera. Je využívaná nejen v letní sezoně a stála necelých 80 tis. Kč.
 • Cestičky za světlem s dětmi - lampionový průvod, zdobení stromků pro ptáčky, program s dětmi, malý ohňostroj - proběhly za využití nové pergoly – účast asi 120 dětí a dospělých byla skvělá.
 • V červnu proběhl tradiční turnaj dvojic nohejbalu.
 • Řešení dluhu firmy Oknoplast – soudem ve Zlíně vydán již vloni Platební rozkaz, v současné době je stanovena exekuce firmy, ta je ovšem v insolvenci, podáno ještě trestní oznámení, čekání na návrat peněz. Těch jsme se už ale nedočkali. Poděkování patří JUDr.Bokotejovi, že jsme neplatili ještě další poplatky v poněkud nepřehledných paragrafech změti zákonů té doby.
 • Zájezd za teplem – tentokrát do jižní Itálie – poloostrov Gargano využilo v září 14 členů TJ.
 • Turnaj deblů tenisu O pohár starosty TJ Čimice Open – 15. ročník vyhrála dvojice Jiří Jaroš, Jan Kaše po strhujícím boji s Míšou a Martinem Hollovými.
 • Počet členů TJ: nohejbal – 20, volejbal – 23,tenis – 63, všestrannost + aerobik – 226 (z toho 93 dospělých), fitness – 29.
 • Výbor pracoval ve složení Jiří Müller (čestný starosta), Věra Smejkalová, Jana Pištorová, Roman Pištora, Ota Doleží, Tomáš Frank, Ivan Zralý, Michal Průžek, Vladimír Vonásek, Vít Müller. Kontrolní komise - Petr Bokotej, Alena Zapletalová, Zdeněk Štencl.
 • Byla zrekonstruována kotelna, instalován kondenzační kotel s výkonem 49kW včetně regulace, TJ k této akci obdržela grant magistrátu v částce 110 tis. Kč. Firma Kespogas vše dokončila včetně instalací čidel pro případ přeplněné nádrže u čerpadla a úprav v sauně včetně vymalování. Hodnota díla 265 tis.Kč.
 • Začíná se realizovat návrh na zpracování fotohistorie TJ za posledních 10-20 let do formy kaleidoskopického kalendáře a prezentace pro PC – postupně připravuje J. Müller.
 • Vyčištěny a natřeny okapy sokolovny, proběhl oklest stromů.
 • 16. ročník turnaje tenisu v deblech vyhráli manželé Hollovi… Martin, Míša a jejich děti jsou nejvšestrannějšími sportovci TJ, najít je můžeme v nohejbale, tenisu, volejbale i všestrannosti, v kulturních a společenských aktivitách, později i úklidu sokolovny.
 • Dne 29. srpna byla odhalena nad vstupem do sokolovny pamětní deska prvnímu náčelníkovi T.J. – Ladislavu Chvátalovi, který byl popraven v září 1943 v Mauthausenu. Návrh zpracoval Zdeněk J. Vonásek. Slavnostní akt proběhl v důstojném duchu za účasti vnučky Ladislavy Poullain, žijící ve Francii, dále zástupce vedení ČOS a mnoha členů TJ. DVD zpracoval Z. Slaný.
 • Proběhl 2. ročník - cestičky za světlem s lampionovým.průvodem pro děti a rodiče za účasti cca 140 dětí a rodičů, zakončen byl ohňostrojem.
 • Tenistům se po mnoha letech podařilo připravit alespoň na pár mrazivých dní lední plochu, využili ji nejen členové TJ, ale i mnoho dětí a rodičů z Čimic a okolí.

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.