Zápis z valné hromady 2024

Zápis z valné hromady 2024

Obrázek uživatele Vladimír Vonásek

Zápis

z valné hromady TJ Sokol Čimice, konané dne 11. 4. 2023 v 19.00 hodin v sokolovně

 

Počet zletilých členů ke dni VH – 151, klíč k volbě delegátů byl stanoven 1:5

VH bylo přítomno 30 delegátů (100%), VH byla usnášeníschopná.

VH zvolila návrhovou komisi –Tomáš Frank, Ondřej Lukáš, Otakar Doleží a mandátovou komisi – Josef Karafiát, Gabriela Hálová

 

VH schválila program:

 1. volba návrhové komise
 2. zpráva o činnosti za rok 2023 a výhled činnosti na 202/25 – V.Vonásek
 3. zprávy o činnosti oddílů – vedoucí odd.
 4. zpráva o hospodaření za rok 2023 - V.Muller, A.Hurtová
 5. zpráva kontrolní komise – P.Bokotej
 6. informace z VH župy Podbělohorské
 7. diskuse, usnesení

Všechny zprávy a usnesení byly schváleny jednomyslně.

 

Usnesení  VH

1.schvaluje

 1. zprávu starosty o činnosti výboru za rok 2023 s výhledem na rok 2024/25
 2. zprávu o hospodaření V. Müllera a ekonomky A. Hurtové
 3. zprávy vedoucích oddílů
 4. zprávu kontrolní komise

2. bere na vědomí

informace z VH župy Podbělohorské o stavu v ČOS a Tyršově domě

 

3.ukládá

 1. výboru T.J.:
  1. s ohledem na chystané nezbytné investice na izolace a omítky jižní strany sokolovny a výměnu starých buněk maximálně šetřit vlastní prostředky a pokusit se získat co nejvíc dotací na tyto úpravy

       b) kontrolní komisi:

 1. sejít se 2x ročně,
 2. provést kontrolu plnění směrnice ČOS o ECZ
 3. zkontrolovat pokladnu

 

V Praze dne  11. 4. 2024

 

Starosta:                        Předseda návrhové komise:             Člen návrhové komise:

Vladimír Vonásek         Tomáš Frank                                   Otakar Doleží            

 

 

 

 

TJ Sokol Čimice - emailový zpravodaj

Novinky ze sokola na Váš email.